Общественото доверие в Европейския съюз е нарастнало сочат новите данни на Евробарометър

Общественото доверие в Европейския съюз е нарастнало сочат новите данни на Евробарометър
Според така важния инструмент за проучване на общественото мнение – Евробарометър за възгледите на гражданите относно Европейския съюз и Европейския парламент 64% от анкетираните вярват, че страната им има полза от членството в Европейския съюз, а 57% посочват, че членството в Европейския съюз е нещо добро за тях. Тези нови данни показват повишеното доверие към ЕС само за 6 месеца (сравнение с проучването през март 2017). Тези стойности много доближават тези от 2007, преди финансовата и икономическата криза. Фокусът на проучването е върху обществените нагласи относно членството в ЕС и ползите от него, приоритетите, действията и мисията на Европейския парламент, както и дали гласът на гражданите се чува на европейско ниво. Проучването потвърждава все по-благоприятното отношение на гражданите към ЕС, тенденция, наблюдавана в проучванията от 2016 г. насам.  Според председателят на ЕП тези резултати са доста окуражаващи и мотивиращи особено след като от мандата на текущия Парламент остава много малко. Таяни заявява, че "Като Парламент на гражданите това означава, че трябва да постигаме резултати и че ще работим още по-усилено, за да отговорим на надеждите и очакванията на хората". Предишното проучване, проведено през март 2017 г., вече показа, че гражданите все повече осъзнават, че ЕС действа от тяхно име в области, които считат за важни. В допълнение на нарастващото признание за действията на ЕС в тези приоритетни сфери, интересът към ЕС остава висок и постоянно нараства в последните години достигайки до 57% през септември. Европейските граждани очакват, че ЕС ще ги защитава от определени заплахи. Основните рискове, при които европейците желаят намесата на ЕС, са тероризъм (58%), безработица (43%), бедност и социално изключване (42%) и неконтролирана миграция (35%). Основните приоритетни области, в които българите искат повече действия от страна на ЕС, отговарят на тези в Съюза: борбата с тероризма (61%), бедността и социалното изключване (40%) и неконтролирана миграция (38%). След тях идват проблемът с безработица (33%), религиозният радикализъм (26%), организираната престъпност (24%), въоръжените конфликти (23%), социалният дъмпинг (21%). Най-малко намеса от ЕС българите желаят при защитата от кибератаки (11%), разпространението на инфекциозни заболявания (10%), заплахите за неприкосновеността на личните данни (8% всяка).
Текстът на проучването може да бъде прочетен тук.
Източник Европейски парламент