Платени стажове

Фондация за регионално развитие обявява свободни позиции за стажанти за изпълнение на текущите и бъдещи дейности във връзка с проектите на Фондацията в градовете София и Видин

Подробности за стажа:

Длъжност:

Експерт 1 – стажант (2 свободни позиции за гр. София)

Експерт 2 – стажант (1 свободна позиция за гр. Видин)

При следните условия:

 • Кандидатът да има завършено висше образование в една от следните области: европеистика, политология, право, международни отношения, публична администрация, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт или еквивалент;
 • Добро познаване на Европейския съюз, неговите институции и текущите въпроси на ЕС;
 • Познаване на информационните техники и средства за търсене в интернет;
 • Командировки: 2 до 3 пъти (при необходимост);
 • Добра компютърна грамотност: Word, Excell, Power Point;
 • Владеене на английски език най-малко на ниво B2 (или еквивалент);
 • Добри комуникационни и презентационни умения (устни и писмени);
 • Прецизност в детайла, отговорност и лоялност;
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип.
 • Трудов договор за стажуване по чл. 233б. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г.) от Кодекса на труда. ВАЖНО: Канидадите трябва да отговарят на условията съгласно този член!
 • Времетраене на договора: 6-9 месеца.
 • Краен срок за подписване на договора и започване на стажа: 3 януари 2023 г.
 • Възнаграждение: 1400-2400 лв.

Забележка: при подписване на договора одобреният кандидат ще трябва да представи подробна автобиография, диплома за завършено образование, препоръки и други доказателства, според указанията на работодателя.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография (ЕUROPASS формат https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=bg).
 • Мотивационно писмо
 • Забележка: Кандидатите следва да посочат длъжността, за която кандидатстват (експерт в гр. София или експерт в гр. Видин)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден)

 • Разглеждане на документите.
 • Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Срок за подаване на документи:

30 октомври 2023 г. до 17:00 ч.

Документите се подават на имейл: rdfoundation@gmail.com

Дата, място и час на провеждане на интервюто с избраните кандидати:

Ще бъдат обявени след изтичане на срока за кандидатстване.

Кратко описание на длъжността:

 • Подкрепа при организиране, управление и координиране на мероприятия;
 • Подготовка на прессъобщения и актуализиране на профили в социалните мрежи и интернет страница;
 • Осъществяване и поддържане на редовни връзки с различни заинтересовани страни;
 • Съдействие при изготвянето и разпространение на рекламни и информационни материали;
 • Подготовка на отговори на запитвания, свързани с ЕС, получени по телефона, на място или в писмен вид или пренасочване на гражданите към съответните мрежи на ЕС;
 • Съдействие с подготовка и изпълнение на проекти;
 • Подготовка и изнасяне на презентации;
 • Съдействие при изработка на анализи и медиен мониторинг;
 • Административни и други задачи (управлeние на входящата и изходяща кореспонденция; подготовка на отчети; приемане на телефонни обаждания; отговори на запитвания по имейл; управление на календар в Outlook и др.).

Забележка: Работодателят си запазва правото да не попълни всички обявени позиции.