Официално откриване на 37 новопостроени социални жилища във Видин с европейско финансиране

Завършва проект по „Изграждане на социални жилища в град Видин“ по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“.
Общата цел на проекта е да осигури съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на Община Видин. Проектът е на обща стойност: 2 241 917,78 лв. Обособени са 37 социални жилища или минимум 100 обитатели, отговарящи на общите изисквания. Разработени са: жилища за едночленно и двучленно семейство – 24 бр.; жилища тричленни и четиричленни семейства – 8 бр.; жилище за пет или шест членно семейство – 3бр; жилища пригодени за хора в неравностойно положение – 2бр. Предвидено е също оборудване и обзавеждане на социалните жилища.
Официалното откриване ще се състои във Видин, ж.к. Хр. Ботев, ул. Димитър Цухлев 44 на 18.07.2023 г., 13,30 ч.

Източник: Община Видин