Отварят втора покана за проекти по програма „Дунавски регион“

Обявена е Втора покана за набиране на проектни предложения по програма „Дунавски регион“ 2021-2027. Формулярът за кандидатстване, заедно с пакета необходими документи, се подава в Jems – електронната система на програмата, като крайният срок за кандидатстване е 29 март 2024 г. (14:00 часа, CET). Това стана ясно по време на 12-ия Годишен форум на Стратегия на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), който се проведе в словенския град Brdo pri Kranju.

В специален панел беше обърнато внимание на практически съвети от експерти как се започва подготовката за кандидатстване с нов проект по Дунавската регионална програма. Най-важното уточнение е, че партньорите от отделните държави трябва да изготвят даден проект заедно, а не едната да е водеща, а другата допълваща. Важно предимство за одобряване е и проектът да бъде иновативен и много добре описан. Отчетът сочи, че за разлика от предходни години, в момента има по-малко на брой кандидатствали проекти, но с по-голямо качество.

Поканата е отворена за проектни предложения по следните програмни приоритети:

„По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“ за:

– Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи;

– Подкрепа за осигуряването на достъп до вода и на устойчивото управление на водите;

– Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

„По-социален Дунавски регион“ за:

– Повишаване ефективността и приобщаващия характер на пазарите на труда и достъпа до висококачествена заетост чрез развитието на социална инфраструктура и насърчаване на социалната икономика;

– Подобряване равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда;

– Засилване ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации;

„По-добро управление чрез сътрудничество“ за:

– „Повишен институционален капацитет за териториално и макрорегионално управление“.

Общият размер на финансиране по поканата е 38,7 млн. евро. Съфинансирането от ЕС е в размер на 80%. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на програмата, ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в одобрения проект, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора. Останалата част (5%) от националното съфинансиране се поема като собствен принос на партньорите.

Партньори в проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и др. Всеки проект трябва да включва най-малко три партньора от три различни държави.

Подробна информация и необходимите документи за кандидатстване сa публикувани на интернет страницата на програмата: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call

По време на Годишния форум на Дунавската стратегия в Словения беше обърнато внимание на практически съвети от експерти как се започва подготовката за кандидатстване с нов проект по Дунавската регионална програма. Най-важното уточнение е, че партньорите от отделните държави трябва да изготвят даден проект заедно, а не едната да е водеща, а другите допълващи. Важно предимство за одобряване е и проектът да бъде иновативен и много добре описан.

Репортер: Мариана Гомилева (Любляна)