Отворена е процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Отворена е процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Процедурата, която е по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, е отворена за кандидатстване.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.
Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв. По процедурата не се изисква собствено съфинансиране от страна на кандидатите.
Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигустта.
Краен срок: 19.12.2022 г. 16:30 ч.
Повече информация и условията за кандидатстване може да откриете тук – ИСУН 2020 (government.bg)