ПАКЕТ ОТ РЕФОРМИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БАНКИ ПРЕДЛАГА ЕК

ПАКЕТ ОТ РЕФОРМИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БАНКИ ПРЕДЛАГА ЕК
 

Европейската комисия представи цялостен пакет от реформи за по-нататъшното укрепване на устойчивостта на банките в Европейския съюз. 
С предложенията се внасят изменения в Регламента за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания , които определят пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници, както и правила за управление и надзор, както и в Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките иРегламента за Единния механизъм за преструктуриране, с които се определят правилата относно възстановяването и преструктурирането на проблемни институции и създаването на Единен механизъм за преструктуриране.
Заместник- председателят на ЕК Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Европа се нужда отсилен и разнообразен банков сектор с оглед на нуждите от финансиране на икономиката. Нуждаем се от банковото кредитиране, за да може предприятията да инвестират, да запазят конкурентоспособността си и да продават на по-големи пазари, както и за да може домакинствата да планират бъдещето си. Днес представяме нови предложения за намаляване на риска, които се основават на договорените международни стандарти, като същевременно се вземат предвид специфичните особености на европейския банков сектор“.
 
Повече информация можете да намерите на следния линк: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_bg.htm