Парламентът одобри важна бюджетна подкрепа за Украйна и ЕС

Евродепутатите одобриха дългосрочното финансиране за Украйна, платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) и произтичащите от това съществени промени в многогодишния бюджет на ЕС.
Парламентът подкрепи преразгледания дългосрочен бюджет на ЕС – многогодишната финансова рамка (МФР). Промените са свързани с Механизма за Украйна на стойност 50 млрд. евро и платформата „Стратегически технологии за Европа“ (Strategic Technologies for Europe Platform” – STEP), която има за цел да направи ЕС стратегически по-независим и да насърчи иновациите.

Преразглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС

Настоящата актуализация на МФР, одобрена с 499 гласа „за“, 67 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“, ще направи бюджета на ЕС по-адекватен на променящите се нужди и на непредвидените обстоятелства. По-специално тя увеличава бюджета на ЕС за справяне с миграционните и външните предизвикателства и подобрява бюджетната гъвкавост и готовността на ЕС за действие при кризи. В съответствие с исканията на Парламента при преразглеждането се въвежда механизъм за справяне с нарастващите разходи, свързани с плана за възстановяване NextGenerationEU на фона на покачващите се лихвени проценти. Евродепутатите постигнаха споразумение с държавите членки относно дългосрочния бюджет на 6 февруари. Всички подробности са посочени в съответното прессъобщение.

Парламентът прие също резолюция относно преразглеждането на Регламента за МФР с 422 гласа „за“, 101 гласа „против“ и 101 гласа „въздържал се“.

Гледайте пленарните изказвания на съдокладчиците по МФР Ян Олбрихт (ЕНП, Полша) (връзка към речта) и Маргарида Маркеш (С&Д, Португалия (връзка към речта).

Финансова помощ за Украйна

С преразглеждането на МФР се създава и т.нар. Механизъм за Украйна, одобрен с 536 гласа „за“, 40 гласа „против“ и 39 гласа „въздържал се“, с общ капацитет от 50 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции, което показва, че ЕС подкрепя Украйна и ще продължи да я подкрепя, докато това е необходимо. Прочетете за подобренията, постигнати от членовете на ЕП по време на преговорите, в прессъобщението относно споразумението със Съвета от 6 февруари.

Гледайте пленарните изказвания на Михаел Галер (ЕНП, Германия) (връзка към речта), съдокладчик на комисията по външни работи, и Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания), съдокладчик на комисията по бюджети (връзка към речта).

Платформа за стратегически технологии за Европа (STEP)

Платформата беше одобрена с 517 гласа „за“, 59 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Тя представлява друг съществен елемент от пакета за преразглеждане на бюджета и има за цел да консолидира и укрепи позициите на Европа в ключови технологични области. Тези области обхващат цифровите технологии, чистите и ресурсоспестяващите технологии, технологиите за нулеви нетни емисии и биотехнологиите. Прочетете прессъобщението за всички подробности по споразумението с държавите членки от 7 февруари.

Гледайте пленарните изказвания на Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) (връзка към речта), съдокладчик на комисията по бюджети, и Кристиан-Силвиу Бушой (ЕНП, Румъния), председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (връзка към речта), от името на съдокладчика Кристиан Елер (ЕНП, Германия).

Контекст

Многогодишната финансова рамка (МФР) определя годишните ограничения („тавани“ за разходите) на поетите от ЕС задължения в различни области на политиката (широки категории разходи, наречени „функции“) и на общите годишни плащания за период от седем години. Настоящата рамка за периода 2021—2027 г. беше приета през 2020 г. На 20 юни 2023 г. Европейската комисия предложи междинно преразглеждане, включително създаването на Механизма за Украйна и STEP.