Първа по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост

Европейската комисия и Върховният представител представиха първата по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост и предложиха амбициозен набор от нови действия в подкрепа на конкурентоспособността и готовността на отбранителната промишленост.

Преди две години необоснованата и продължаваща агресивна война на Русия срещу Украйна отбеляза завръщането на конфликт с висока интензивност на нашия континент. Европейската стратегия за отбранителната промишленост определя ясна дългосрочна визия за постигане на готовност на отбранителната промишленост  в ЕС. Като първо незабавно и централно средство за изпълнение на стратегията, Комисията представи законодателно предложение за Европейска програма за отбранителна промишленост (EDIP) и рамка от мерки за гарантиране на навременната наличност и доставка на отбранителни продукти.

В стратегията се очертават предизвикателствата, пред които понастоящем е изправена европейската отбранителна технологична и индустриална база, но също така и възможността да се използва пълният ѝ потенциал, и се очертава посока за следващото десетилетие.

Европейската програма за отбранителна промишленост е новата законодателна инициатива, която ще премине от краткосрочни спешни мерки, приети през 2023 г. и завършващи през 2025 г., към по-структурен и дългосрочен подход за постигане на отбранителна промишлена готовност. Това ще гарантира непрекъснатост на подкрепата за европейската отбранителна технологична и промишлена база, която ще съпътства бързото ѝ адаптиране към новата реалност. EDIP ще мобилизира 1,5 милиарда евро от бюджета на ЕС за периода 2025—2027 г.

Повече информация е налична в съобщението за медиите и в документа „Въпроси и отговори“.

Източник: Представителство на ЕК в България