План за борба с трафика на диви животни и растения прие Европейската комисия

План за борба с трафика на диви животни и растения прие Европейската комисия

План за действие във връзка с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в ЕС и за засилване на ролята на Съюза в борбата с тези незаконни дейности в световен  прие Европейската комисия .

Факт е, че през последните години е налицеувеличение на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. През ръцете на занимаващи се с такъв вид трафик организирани престъпни групигодишно преминават от8 до 20 млрд. евро. Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна не само застрашава оцеляването на някои емблематични видове, но и подхранва корупция. Той също така застрашава сигурността в Централна Африка, където военните и терористичните групировки финансират отчасти дейностите си чрез трафик на екземпляри от дивата флора и фауна.

Планът за действие бе изготвен съвместно от основен екип, съпредседателстван от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и комисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела, и с активното участие на комисаря по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица и комисаря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос.Тойвключва 32 мерки, чието изпълнение от ЕС и 28-те страни членки трябва да започне сега и да продължи до 2020 г. В него се акцентира върху три приоритета:

· Предотвратяване на трафика и намаляване на търсенето и предлагането на незаконни продукти от екземпляри от дивата флора и фауна.

· Подобряване на прилагането на съществуващите правила и по-ефективна борба с организираната престъпност чрез засилване на сътрудничеството между компетентните правоприлагащи агенции, като например Европол

· Засилване на сътрудничеството между държавите на произход, местоназначение и транзитните държави, включително стратегическа финансова помощ от ЕС за борба с трафика в държавите на произход.

През май 2015 г. в Европейската програма за сигурност, Комисията предложи да се засили борбата с престъпленията, засягащи околната среда, и с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна. Планът за действие е част от плана за действие на ЕС за засилване на борбата с финансирането на тероризма, представен от Комисията през февруари 2016 г. Той също така е важен принос за постигането на конкретната цел (цел 15) от целите за устойчиво развитие, свързана с „предприемане на спешни действия за прекратяване на бракониерството и трафика на защитени видове от флората и фауната и във връзка с търсенето и предлагането на незаконни продукти от екземпляри от дивата флора и фауна“.

Предстои представянето на плана на страните членки, с цел получаването натяхната подкрепа.

Повече информация за Плана за действие можете да намерите на следните интернет адреси:

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-388_en.htm

Източник: Европейска комисия