По-големи възможности на органите за защита на конкуренцията

По-големи възможности на органите за защита на конкуренцията

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар. Държавите — членки на ЕС, са изключително важни партньори на Европейската комисия за прилагането на правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Правилата на ЕС в областта на конкуренцията са една от определящите особености на вътрешния пазар: когато конкуренцията е нарушена, вътрешният пазар не може да разгърне своя пълен потенциал и да създаде подходящи условия за устойчив икономически растеж. Възлов аспект от създаването на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар е да се гарантира, че неговите правила се прилагат ефективно и носят резултати за гражданите. Прилагането на правилата на ЕС за конкуренция понастоящем се извършва в мащаб, който Комисията никога не би могла да постигне самостоятелно. Това законодателно предложениеби предоставило правомощия на НОЗК да прилагат правилата на ЕС в областта на конкуренцията по- ефективно, за да се гарантира, че НОЗК разполагат с необходимите гаранции за независимост, както и с ресурси и правомощия за правоприлагане и налагане на глоби. Премахването на националните пречки, които възпрепятстват НОЗК да прилагат ефективно законодателството, ще спомогне за отстраняване на нарушенията на конкуренцията на вътрешния пазар и ще сложи край на мерките, поставящи потребителите и предприятията, включително МСП, в неизгодно положение и които са в техен ущърб. Освен това възможността НОЗК да си предоставят ефективно взаимна помощ ще осигури по-голяма равнопоставеност и ще гарантира тясно сътрудничество в рамките на ЕМК. Предложението е част от работната програма на Комисията за 2017 г. 2 и се основава на опита на ЕМК в правоприлагането от 2004 г. насам. 

Коментари и обратна възка относно това предложение, може да бъде направено тук.

Източник: Евопейската комисия