Покана за кандидатстване за Харта за мобилност, сектор „ПОО“ на КД1

Покана за кандидатстване за Харта за мобилност, сектор „ПОО“ на КД1

На интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси е публикувана национална покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма "Еразъм+".
Хартата е предназначена за насърчаване на организациите с доказан опит в качествено организиране на мобилност в областта на ПОО за обучаеми и персонал, за да могат тези организации да развият допълнително международните си стратегии, като им се предостави възможност за кандидатстване по опростена процедура. Това им предоставя гъвкавост и свободно поле за действие за развиване на международните си дейности. Това означава включване на мобилността  в дейностите и програмите им, както и по-нататъшно развитие на международните подходи, например чрез създаване на контакти с органите в други държави, чрез насърчаване изучаването на чужди езици и чрез разширяване на перспективата отвъд националния подход в областта на ПОО. Става въпрос за стратегия и пътна карта за устойчивост на международната мобилност и целеустременост към изпълнението им. Присъждането на Хартата само по себе си не означава отпускане на финансиране, необходимо е подаване на кандидатури по следващите покани. Чрез хартата ще бъде отличен миналия опит и ще се проверява капацитета за управление на организацията и качеството на мобилността, както и ще се разглежда по – задълбочено международната стратегия на институцията и плановете за бъдещото й развитие.
Всички организации, които участват активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересуват от засилване на интернационализацията си могат да кандидатстват по настоящата покана.
Формата за кандидатстване можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/AVY_KA109_A_3_07_EN_PROD.pdf
Крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 19.05.2016г., 12:00ч. централноевропейско време.
Подробна информация за поканата можете да намерите в секцията новини на интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси: http://www.hrdc.bg/новини