Покана за набиране на предложения за предоствяне на услуги за медиен мониторинг и анализ в България: краен срок – 18 януари 2024 г.

Европейският парламент започна тръжна процедура с цел да възложи едногодишен рамков договор за ежедневен мониторинг и ежемесечен анализ на печатни медии (национални и регионални), аудио-визуални (радио и телевизия) и основни онлайн (интернет) медии. Договорът може да бъде подновяван ежегодно до максимум 4 години.

Целта на договора е да осигури навременна актуална ежедневна информация под формата на прес ревюта за начина, по който теми от интерес за Европейския парламент и Европейския съюз са отразени в българските медии.

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент цели да осигури медиен мониторинг от най-високо качество в целия ЕС на теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейността на неговите Председател и членове. Медийният анализ ще подпомогне Европейския парламент да представя/комуникира по-успешно политиките на ЕС пред гражданите на Съюза и пред специфични целеви групи. За да постигне това, Европейският парламент разчита частично на външна помощ и експертиза. Услугите по договора ще бъдат предоставяни от външен за Европейския парламент екип директно до получателите посредством глобалната система на Европейския парламент за медиен мониторинг и анализ (EPMM).

Поканата, условията, критериите и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях тръжни документи, могат да бъдат намерени на следния адрес:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/0856c8a6-cead-4395-a5ee-56a55e6ecbeb-CN

Крайният срок за подаване на попълнените тръжни документи в електронен вид е 18 януари 2024 г., 17:00 ч. централноевропейско време.

Приблизителната обща стойност на услугите по договора за 4 години е максимум 150 000 евро. Разпределението на бюджета по услуги е както следва:

  • за медиен мониторинг – максимум 125 000 евро;
  • за медиен анализ – максимум 25 000 евро.

Продължителността на договора ще бъде една година с възможност за ежегодно подновяване до максимум 4 години. Изпълнението на договора не може да започне преди неговото подписване. Всяко подновяване на договора ще се извършва според условията, описани в договора.

Източник: Европейски парламент в България