Покана за партньорства по Програмата на ЕС за градовете

Градовете, градските райони, регионите, както и националните им асоциации, могат да кандидатстват за присъединяване към 2 нови тематични партньорства в рамките на Програмата на ЕС за градовете. Партньорствата са постветени на храните и равенството: Call for Partners: Urban Agenda for the EU Partnerships on Food and Cities of Equality | UAEU (urban-initiative.eu)

Подаването на заявление за включване в партньорствата, като техен координатор или партньор, е онлайн до 29 септември 2023 г., 18:00 ч. централноевропейско време. За включване във всяко от тематичните партньорства се кандидатства с отделно предложение.

  • Партньорството, посветено на храните, ще има за цел да насърчи координацията и сътрудничеството между инициативи за стимулиране на трансформиращи промени в хранителните системи и позиционирането на градовете като катализатори за тази промяна. Ключовите теми, по които ще работи партньорството, са свързани с агроекология, хранителна справедливост, достъп до земя и управление на публична земя, локализирането на хранителните системи, включването на външните разходи за производство на храни в цените и насърчаването на обществените поръчки за местни и органични храни.
  • Партньорството за равенството ще насърчава създаването на среда в градовете, вземаща предвид разнообразните нужди на всички индивиди и социални групи, независимо от възрастта, увреждането, пола, сексуалната ориентация, религията и убежденията, расата и етническия произход или социално-икономическия статус, като гарантират, че никой няма да бъде изоставен.

Програмата на ЕС за градовете (UAEU) насърчава решаването на предизвикателства чрез създаване на партньорства между гроджвити, Европейската комисия, други институции и органи на ЕС, националните правителства и други заинтересовани страни, като например неправителствените организации.

Тези партньорства имат за цел разработването на планове за действие, които да допринасат за трите стълба на Програма на ЕС за градовете: по-добро регулиране, по-добро финансиране и по-добро познаване.

След оценка на заявленията от външни експерти и от Техническата подготвителна група по Програмата за градовете, на генералните директори по въпросите на градовете (октомври 2023 г.) и/или на неформалната среща на министрите по въпросите на обновяването на градовете (ноември 2023 г.) ще бъде представен за одобрение  списък на избраните партньори. Избраните партньори ще бъдат уведомени по електронна поща и ще бъдат приканени да потвърдят готовността си за присъединяване към съответното тематично партньорство, считано от ноември 2023 г.

Източник: НСОРБ