Поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2024 г. е официално обявена!

Комисията отправи поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2024 г. Това е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата „Еразъм+“, която разполага с бюджет от 4,3 милиарда евро за следващата година, ще продължи да подкрепя транснационалния опит на ученици, студенти във висшето образование и учащи в сферата на професионалното образование и обучение. Програмата също така предлага възможности за възрастни обучаеми, преподаватели и персонал, както и за млади хора в програми за неформално учене.

За да се смекчи въздействието на инфлацията върху участниците, които учат в чужбина, и да се даде възможност за широко участие, програмата ще увеличи размера на безвъзмездните средства за мобилност. Следвайки същия подход като този за поканата за 2023 г., безвъзмездните средства за индивидуална подкрепа за учащите в чужбина ще бъдат коригирани с 5,9 % за повечето действия за мобилност в поканата за 2024 г. Освен това увеличение, през 2023 г. бе направена първа корекция от 12,27 %.

През 2024 г. програмата ще предложи по-силни стимули за устойчиво пътуване. От 2024 г. нататък то ще бъде представено като вариант по подразбиране, като участниците от отдалечени райони, острови или места с недостатъчно железопътни мрежи ще получават подходяща компенсация за използването на по-устойчиви начини за пътуване. За първи път ще бъдат предложени и вноски за пътуване за вътрешноевропейска мобилност в областта на висшето образование. Това ще гарантира уеднаквени в по-голяма степен правила за финансиране във всички сектори.

Дейностите за сътрудничество в рамките на „Еразъм+“ ще продължат да обединяват хора и организации, за да работят по четирите ключови приоритета на програмата: приобщаване, активно гражданство и демократично участие, екологичен и цифров преход.

Тези дейности могат да варират от подкрепа за малки проекти на местно равнище до транснационални инициативи като европейските университети, посветени на транснационални алианси на университети, центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и академии за учители по програма „Еразъм+“. Тези инициативи играят водеща роля в екологичния и цифровия преход на системите за образование и обучение.

Програма „Еразъм+“ ще продължи да подкрепя Украйна чрез проекти, които например могат да насърчават входящата мобилност с учебна цел, да дават възможност на хората, бягащи от страната, да придобият нови умения, да подпомагат борбата с дезинформацията или да насърчават интеграцията на бежанците в нова образователна система.

„Еразъм+“ също така ще продължи да играе ключова роля за утвърждаването на общите ценности на ЕС. Всички бенефициери по програмата и изпълняваните от тях дейности ще зачитат и утвърждават ценностите на човешкото достойнство и права, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава.

В рамките на тази покана за представяне на предложения за проекти по програмата „Еразъм+“ всеки публичен или частен орган, работещ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране чрез националните агенции по програма „Еразъм+“ (във всички държави — членки на ЕС и в държавите, асоциирани към програмата) или чрез Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Контекст

Общият бюджет, който е на разположение за „Еразъм+“ от 2021 г. до 2027 г., възлиза на 26,2 милиарда евро, допълнени с около 2,2 милиарда евро от външните инструменти на ЕС. От 1987 г. насам от програмата „Еразъм+“ са се възползвали над 14 милиона души чрез участие в различни дейности в областта на образованието, обучението и младежката мобилност. Програмата непрекъснато разширява своя обхват, за да включва повече граждани.

Следващи стъпки

Комисията отправи поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2024 г. след приемането на работната програма за 2024 г..

Комисията подготвя междинната оценка на текущата програма (2021—2027 г.) и окончателната оценка на предходната програма (2014—2020 г.). Оценката ще бъде представена на Съвета, Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет. Започна обществена консултация на всички 24 езика на ЕС, за да се съберат мнения от граждани и организации относно „Еразъм+“. Консултацията ще продължи до 8 декември.

За повече информация

Работна програма на „Еразъм+“ за 2024 г.

Покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2024 г.

Ръководство за програмата „Еразъм+“ за 2024 г.

Информационен документ относно новата програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г.

Мобилност на уменията и талантите

Източник: Европейска комисия