Покани за представяне на предложения в подкрепа на информационните медии и публичната сфера в ЕС – затворена

Покани за представяне на предложения в подкрепа на информационните медии и публичната сфера в ЕС
Европейската комисия публикува четири нови покани за представяне на предложения, които целят стимулиране на динамична и разнообразна публична сфера и насърчаване на достъпа на гражданите до надеждна информация в ЕС. Едната покана ще подкрепи многоезично медийно съдържание по въпроси, свързани с ЕС чрез цифрови платформи, а друга – цели да се увеличи производството на съдържание в тази област чрез радиомрежа. Допълнително чрез пилотен проект ще се подкрепят младежки медийни мрежи, които създават съдържание провокиращо размисъл по актуални събития чрез социалните медии. Освен това подготвително действие за медийни платформи има за цел да подобри достъпа на гражданите до надеждна информация с участието на радио- и телевизионни оператори и издатели. Общо поканите за представяне на предложения представляват близо 12 милиона евро финансиране от ЕС. Всички финансирани проекти ще се осъществяват при пълна редакционна независимост. Предоставянето на нови възможности и инструменти за финансиране на медиите е, за да им се помогна да излязат от влошеното икономическо положение в сектора, както и да запазят независимостта си. Новите покани за представяне на предложения допълват две други такива, публикувани наскоро в подкрепа на медийния сектор: покана за представяне на предложения за партньорства в областта на журналистиката за насърчаване на междусекторното трансгранично сътрудничество между европейските информационни медийни организации в рамките на новата програма „Творческа Европа“ и покана по линия на „Хоризонт Европа“, в подкрепа на проекти, насочени към иновации в медиите. Тези инициативи са част от по-широките усилия за подкрепа на свободна, жизнеспособна и плуралистична медийна среда в целия ЕС, както бе обявено в Плана за действие за европейската демокрация и в Плана за действие в областта на медиите и аудио-визуалните услуги. Повече информация за тези и други покани в подкрепа на медийния сектор е налична тук.

Източник: Европейска комисия