Повече средства за младежите предвижда ЕС за 2017 г.

 

Повече средства за младежите предвижда ЕС за 2017 г.

Европейският парламент прие бюджета на ЕС след официално одобрение от Съвета. През 2017 г. ще се оказва по-голяма подкрепа за безработните младежи и ще се отпускат допълнителни средства за ключови инициативи за подпомагане на МСП, транспортни и инфраструктурни проекти, изследвания и Еразъм+ за студентска мобилност. Размерът на бюджетните кредити за поети задължения възлиза на 157,86 млрд. евро, както и 134,49 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания.
 
Младеж, работни места и растеж
 
Европейският парламент гарантира 500 милиона евро повече от предвиденото в проектобюджета за Инициативата за младежка заетост с цел подпомагане на младите при намиране на работа. Други 200 милиона евро са предвидени за стимулиране на ключови инициативи за растеж и работни места като програмата COSME (конкурентоспособност на малки и средни предприятия), Механизма за свързване на Европа (CEF, финансиране на инфраструктурни проекти), програмата Хоризонт 2020 (изследователски проекти) и Еразъм+ (студентска мобилност).
 
Бежанска и миграционна криза
 
Евродепутатите успяха да осигурят и пакет за стимулиране  на стойност 728 милиона евро, предвиден предимно за фондове, свързани с миграцията, включително 28 милиона евро повече за UNRWA (Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (общо 310 милиона евро) и 3 милиона повече за подкрепа на мирните преговори в Кипър (общо 34,8 милиона евро).
 
Източник: Европейски парламент