Познавате ли правата си като европейски гражданин?

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРАВАТА СИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН? 

Ако сте граждани на ЕС, или ако развивате дейност в Съюза, същият ви дава редица права. Разбира се, ако правата ви в съответната страна-членка са нарушени, трябва да се обърнете първо към националните органи или институции, тъй като те носят отговорност за прилагане на правото на Европейския съюз. Можете да се обърнете и към националния омбудсман. Можете да научите повече за националните правни системи чрез Европейския портал за електронно правосъдие, който представлява единен електронен достъп в областта на правосъдието и има за задача предоставяне на информация за правосъдните системи и подобряване на достъпа до правосъдие в ЕС на 23 езика. Ако разрешаването на вашия проблем изисквва отмяна на решение на национално равнище, трябва да знаете, че само националните съдилища могат да направят това или ако искате коменсация за нанесена щета, само националните съдилища имат право да наредят на национални органи да ви компенсират заради претърпени загуби в резултат от нарушаване на правото на ЕС.

Ако искате да разрешите трансграничен проблем, свързан с неправилно прилагане на правото на ЕС от национални публични администрации на вътрешния пазар, можете да се свържете със СОЛВИТ, който ще се опита да разреши проблема с другата засегната страна от ЕС. Ако проблемът не бъде разрешен, можете да предприемете правни действия чрез националния компетентен орган или да подадете официална жалба до Европейската комисия.

От друга страна, Европейският потребителски център може да ви помогне да уредите спор между потребители и търговци, установени в различни страни на ЕС.

FIN-Net e друга мрежа за извънсъдебно разрешаване на финансови спорове между потребители и доставчици на финансови услуги.

Можете да изпратите петиция до Европейския парламент във връзка с прилагането на правото на ЕС. Петицията се изпраща по пощата или онлайн на интернет страницата на Европейския парламент.

От своята страна, Европейската комисия може да ви помогне да разрешите проблем, само ако става дума за нарушение на правото на Съюза от органи на национално равнище в държава от ЕС. Ако обаче жалбата се отнася до действие на физическо лице или друг орган, то тогава проблемът трябва да се реши първо на национално равнище. Европейската комисия разглежда жалби, в които участват само публични органи.

Ако смятате, че Европейската комисия не е обърнала внимание на жалбата ви, можете да се свържете с Европейския омбудсман

Източник: Европейска комисия