Права и социална сигурност на гражданите в ЕС

Права и социална сигурност на гражданите в ЕС
Европейският съюз определя общи правила за защита на вашите права на социална сигурност, когато отивате от една европейска страна в друга (ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Правилата за координация на системите за социална сигурност не заменят националните системи с една-единствена европейска система. Всички страни са свободни да решават кой трябва да се осигурява съгласно тяхното законодателство, какви обезщетения да се предоставят и при какви условия. Съществуват четири основни принципи. Първият е , че ако за определен период от време вие се осигурявате съгласно законодателството на една страна, то вие плащате вноски само в една страна. Институциите за социална сигурност решават чие законодателство се отнася до вас. Нямате право да избирате. Следващия принцип е известен като принцип на равно третиране и недискриминация, т.е. вие имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате. Когато подавате заявление за обезщетение, вашите предишни периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни се вземат под внимание, ако е необходимо. Ако имате право на парично обезщетение в дадена страна, по принцип можете да го получавате, дори ако живеете в друга страна. Това е известно като принцип на прехвърляемост. Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност се прилагат в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария към националното законодателство за: обезщетения за болест, майчинство и бащинство; пенсии за старост, предпенсионни схеми и обезщетения за инвалидност; обезщетения за преживяло лице и помощи при смърт; обезщетения за безработица; семейни обезщетения; обезщетения за трудови злополуки и професионални болести. Като регламенти правилата за координация се прилагат директно във всички страни от ЕС. С други думи, те трябва да бъдат спазвани от националните власти и администрации, институциите за социална сигурност и съдилищата. Дори когато националните закони са в противоречие с тях, правилата на ЕС имат предимство. Най-новите версии на ръководствата за националните системи за социална сигурност, може да откриете тук. Ако имате още въпроси, може да направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11) или да се свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация. Ако пък имате нужда от правен съвет, обърнете се към службата „Вашата Европа".
Източник: Европейска комисия