Правата на децата в ЕС

Правата на децата в ЕС
В днешния Международен ден срещу детския труд би било добре да си примопним, че в ЕС правата на децата са заложени и се спазват по силата на международни и европейски договорености на държавите-членки и по-специално Хартата на ООН за правата на детето и двата протокола към нея, както и Европейската конвенция за правата на човека. ЕС изрично разпознава правата на детето в чл. 24 от Европейската харта на основните права. ЕС е също така твърдо решен да подкрепя ефективното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето по целия свят.
Европейската Комисия определя правата на децата като един от своите основни приоритети. Ето защо следва да се работи в насока на ефективна защита на правата на децата, както срещу икономическа експлоатация, така и срещу всички форми на злоупотреба.  През юли 2006 г. нуждата от ефективно насърчаване и защита на правата на детето във вътрешните и външните политики на ЕС накара Комисията да приеме съобщение за създаването на европейска стратегия за зачитане на правата на децата в рамките на повече от десет политики на ЕС, сред които гражданско и наказателно правосъдие, заетост, сътрудничество за развитие, образование и здравеопазване. 
ЕС разполага с широк набор от политики за закрила на детето. Постижение на ЕК в тази област е въвеждането на горещата телефонна линия 116000 за съобщаване за изчезнали деца във всички държави-членки. Първа се включи в инициативата Унгария, но след многократни призиви от страна на Комисията всички държави-членки на ЕС вече са предоставили този номер на разположение на доставчиците на услуги за горещите линии. Въвеждането на номер 116000 навсякъде в Европа би направило по-лесни и по-ефективни кампаниите за търсене на изчезнали лица и международното сътрудничество. Горещите линии биха могли да действат по-координирано за решаване на случаите на трансгранично изчезване на деца. 
Друга мярка с основно значение е и стартирането на програмата за по-безопасен интернет, която в най-новата си версия има за цел да предостави права на децата за справяне с онлайн опасности като сексуален тормоз и склоняване към сексуални действия. Предвиждат се мерки за опазване на правата на детето и в следните области: политическо убежище и миграция, здравеопазване и благосъстояние на децата, бедност и социално изключване сред децата, осигуряване безопасността на децата, недискриминация, образование, семейна политика, медия и интернет, детско насилие, младеж и заетост, трафик на деца и склоняване към проституция, забрана на детския труд.
Източник: Европейска комисия