Предприятията не трябва повече да причиняват вреди на хората и планетата безнаказано

Предприятията не трябва повече да причиняват вреди на хората и планетата безнаказано

Европейският парламент проправя пътя за ново законодателство на ЕС, което изисква от дружествата да спазват правата на човека и екологичните стандарти в рамките на техните дейности. Надлежна проверка изисква дружествата да установят, оценят и коригират своето въздействие върху правата на човека и околната среда по цялата верига на създаване на стойност. Правилата следва да се прилагат за компании, извършващи дейност на вътрешния пазар на ЕС, включително предприятия базирани в държави извън ЕС. Ще бъдат налагани санкции за неспазване и правна подкрепа за жертвите на корпорации в трети страни. Ще има забрана за внос на продукти, свързани с тежки нарушения на правата на човека, като принудителен или детски труд. 

Докладът по законодателна инициатива (приет в сряда с 504 гласа „за“, 79 „против“ и 112 „въздържал се“) призовава за спешно приемане на обвързващо законодателство на ЕС, което да гарантира, че предприятията ще носят отговорност, когато нарушават или допринасят за вреди на правата на човека, околната среда и доброто управление. То трябва също така да гарантира, че жертвите имат достъп до правни средства за защита.

Европейската комисия обяви, че ще представи своето законодателно предложение по този въпрос по-късно тази година.

Обвързващите правила на ЕС за надлежна проверка ще задължават дружествата да установят, оценят и коригират аспектите на тяхната верига за създаване на стойност (всички операции, преки или непреки делови отношения, инвестиционни вериги), които биха могли или нарушават правата на човека (включително социалните, синдикалните и трудовите права), околната среда (например допринасящи за изменението на климата или обезлесяването) и доброто управление (като корупция и подкупи).

Евродепутатите подчертават, че надлежната проверка е преди всичко превантивен инструмент, който изисква от дружествата да предприемат пропорционални мерки въз основа на вероятността и сериозността на въздействието, сектора на дейност, размера и дължината на веригата за създаване на стойност и размера на предприятието.

Предприятията, които искат да получат достъп до вътрешния пазар на ЕС, включително тези, установени извън ЕС, ще трябва да докажат, че спазват задълженията за надлежна проверка в областта на околната среда и правата на човека.

За да се гарантират ефективни обезщетения за жертвите, предприятията следва да носят отговорност за действията си и да бъдат глобени за причиняване на вреда или за допринасяне за такава, освен ако могат да докажат, че са действали в съответствие със задълженията си за надлежна проверка, и са предприели мерки за предотвратяване на вреди. Правата на жертвите или заинтересованите страни в трети държави, които са особено уязвими, ще бъдат по-добре защитени, тъй като ще имат възможност да завеждат съдебни дела срещу компании в съответствие с правото на ЕС.

За да се създадат еднакви условия на конкуренция, бъдещата законодателна рамка относно надлежната проверка следва да бъде широка и да се прилага за всички големи предприятия, регулирани от правото на ЕС или установени в Европейския съюз, включително тези, които предоставят финансови услуги. Правилата следва да се прилагат и за регистрирани за борсова търговия МСП и високорискови МСП, които трябва да получат техническа помощ за спазване на изискванията.

Източник: Пресслужба, Европейски парламент


 

Пресслужба

Европейски парламент

 
Достъпно на
   
 
Съобщение за пресата
10-03-2021
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ  JURI
   
 
Надлежна проверка изисква дружествата да установят, оценят и коригират своето въздействие върху правата на човека и околната среда по цялата верига на създаване на стойност
Правилата следва да се прилагат за компании, извършващи дейност на вътрешния пазар на ЕС, включително предприятия базирани в държави извън ЕС
Санкции за неспазване и правна подкрепа за жертвите на корпорации в трети страни
Забрана за внос на продукти, свързани с тежки нарушения на правата на човека, като принудителен или детски труд
Парламентът проправя пътя за ново законодателство на ЕС, което изисква от дружествата да спазват правата на човека и екологичните стандарти в рамките на техните дейности.

 

 

 

 

Докладът по законодателна инициатива (приет в сряда с 504 гласа „за“, 79 „против“ и 112 „въздържал се“) призовава за спешно приемане на обвързващо законодателство на ЕС, което да гарантира, че предприятията ще носят отговорност, когато нарушават или допринасят за вреди на правата на човека, околната среда и доброто управление. То трябва също така да гарантира, че жертвите имат достъп до правни средства за защита.

 

 

 

 

Европейската комисия обяви, че ще представи своето законодателно предложение по този въпрос по-късно тази година.

 

Устойчивост и добро управление

 

Обвързващите правила на ЕС за надлежна проверка ще задължават дружествата да установят, оценят и коригират аспектите на тяхната верига за създаване на стойност (всички операции, преки или непреки делови отношения, инвестиционни вериги), които биха могли или нарушават правата на човека (включително социалните, синдикалните и трудовите права), околната среда (например допринасящи за изменението на климата или обезлесяването) и доброто управление (като корупция и подкупи).

 

Евродепутатите подчертават, че надлежната проверка е преди всичко превантивен инструмент, който изисква от дружествата да предприемат пропорционални мерки въз основа на вероятността и сериозността на въздействието, сектора на дейност, размера и дължината на веригата за създаване на стойност и размера на предприятието.

 

Постигане на промяна отвъд границите на ЕС

 

Предприятията, които искат да получат достъп до вътрешния пазар на ЕС, включително тези, установени извън ЕС, ще трябва да докажат, че спазват задълженията за надлежна проверка в областта на околната среда и правата на човека.

 

Парламентът призовава за допълнителни мерки, включително забрана за внос на продукти, свързани с тежки нарушения на правата на човека, като принудителен или детски труд. Търговските споразумения на ЕС следва да включват тези цели в главите си относно търговията и устойчивото развитие. Евродепутатите също така отправят искане към Комисията да направи задълбочен преглед на дружества установени в Синцзян (Китай), които изнасят продукти към ЕС, за да установят евентуални нарушения на правата на човека, по-специално такива, свързани с репресиите срещу уйгурите.

 

За да се гарантират ефективни обезщетения за жертвите, предприятията следва да носят отговорност за действията си и да бъдат глобени за причиняване на вреда или за допринасяне за такава, освен ако могат да докажат, че са действали в съответствие със задълженията си за надлежна проверка, и са предприели мерки за предотвратяване на вреди. Правата на жертвите или заинтересованите страни в трети държави, които са особено уязвими, ще бъдат по-добре защитени, тъй като ще имат възможност да завеждат съдебни дела срещу компании в съответствие с правото на ЕС.

 

Широк обхват и помощ за малките и средни предприятия (МСП)

 

За да се създадат еднакви условия на конкуренция, бъдещата законодателна рамка относно надлежната проверка следва да бъде широка и да се прилага за всички големи предприятия, регулирани от правото на ЕС или установени в Европейския съюз, включително тези, които предоставят финансови услуги. Правилата следва да се прилагат и за регистрирани за борсова търговия МСП и високорискови МСП, които трябва да получат техническа помощ за спазване на изискванията.

 

Цитат

 

„Този нов закон за корпоративната надлежна проверка ще определи стандарта за отговорно бизнес поведение в Европа и извън нея. Отказваме да приемем, че обезлесяването или принудителният труд са част от световните вериги за доставки. Дружествата ще трябва да избягват и да отговарят за вредите, нанесени на хората и планетата в своите вериги за доставки. Новите правила ще гарантират на жертвите законно право на достъп до подкрепа и търсене на обезщетения и ще гарантират справедливост, еднакви условия на конкуренция и правна яснота за всички предприятия, работници и потребители“, заяви докладчикът Лара Волтерс (С&Д, Нидерландия).

Допълнителна информация