Прием на заявления по проект „Заетост за теб“ – активна

Агенция по заетостта реализира нов проект за насърчаване на работодатели да наемат безработни лица.
Агенция по заетостта реализира нов проект „Заетост за теб“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта”.
Проектът има за цел да подпомогне редица работодатели и безработни лица, засегнати от икономическата криза, причинена от коронавируса и наложената социална изолация.  Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID – 19. „Заетост за теб“ цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. По този начин посредством изпълнението на проекта ще се спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга страна ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост. 
Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Очаква се да бъдат включени най – малко 35 000 безработни лица.
Продължителността на проекта е до 31.12.2022 г.
За подаване на заявка за разкриване на свободно работно място по проект „Заетост за теб“, следайте този линк: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
Източник: Агенция по заетостта