Прилагане правото на ЕС: Отстояване на правата, основните свободи и върховенството на закона

Европейската комисия прие своя годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС. В доклада са очертани действията по правоприлагане, които Комисията е предприела през 2021 г., за да гарантира защитата на правата и свободите на гражданите и предприятията в целия ЕС. Днес Комисията публикува и редовния си пакет от решения относно нарушенията.
Като цяло през 2021 г. Комисията започна 847 нови производства за установяване на неизпълнение на задължения в сравнение със средно 809 производства през предходните пет години. В 31 случая Комисията реши да предяви иск срещу тези държави членки пред Съда на Европейския съюз. Една трета от тези случаи се отнасят до качеството на въздуха или питейната вода или до пречистването на отпадъчните води.
Целият доклад за прилагането на правото на ЕС на национално равнище е публикуван тук.
Също така днес Комисията оповести редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки в различни сектори, където не е спазено правото на ЕС.
Издадени са мотивирани становища до България и още четири държави членки за това, че не са осигурили пълно транспониране в националното си законодателство на Директива (ЕС) 2018/844 относно енергийните характеристики на сградите. С директивата бяха въведени нови елементи за укрепване на съществуващата уредба, като например минимални изисквания за енергийните характеристики на новите сгради, електромобилността и зарядните точки, както и нови правила за инспектирането на отоплителни и климатични инсталации.
Комисията призовава България (INFR(2022)2049) да приведе националното си законодателство в пълно съответствие с Директивата относно лабораторните животни(2010/63/ЕС). С Директивата се определят мерки за защита на животните, използвани за научни или образователни цели.
Комисията призовава България (INFR(2022)2049) да приведе националното си законодателство в пълно съответствие с Директивата относно лабораторните животни(2010/63/ЕС). България не е предприела мерки за избягване на безпокойството на делфините и морските свине в защитените зони по „Натура 2000“, както и не е извършила надлежен мониторинг на прилова на тези защитени видове в Черно море. Страната също така не е транспонирала правилно задължението за мониторинг на прилова, както се изисква от Директивата за местообитанията.
България и още 14 държави членки ще получат от Комисията и мотивирани становища за това, че не са транспонирали в пълна степен Директивата относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (Директива 2019/1937).

Източник: Представителство на ЕК в България