Програма “Творческа Европа”

ПРОГРАМА "ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА"
Творческа Европа (Creative Europe) е новата рамкова програма на Европейската Комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии в периода 2014—2020 г. Програмата обединява настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло нов механизъм, подобряващ достъпа до финансиране.
Основните цели на програмата са да увеличи капацитета на европейските културни и творчески сектори да оперират на транснационално равнище, да популяризира транснационалното движение и разпространение на културни и творчески произведения и оператори, като достигне до нови аудитории в Европа и извън нея, да укрепи финансовия капацитет на културните и творчески сектори, и в частност малки и средни предприятия и организации, да подкрепи транснационалното политическо сътрудничество, така че да насърчи иновациите, изграждане на публика и разработване на нови бизнес модели. Творческа Европа ще подкрепя проекти за трансгранично сътрудничество между културни и творчески организации в рамките на и извън ЕС, мрежи, които подпомагат функционирането на културните и творческите сектори отвъд националните граници и усилват тяхната конкурентоспособност, превод на художествени произведения и популяризирането им на пазарите в рамките на ЕС, платформи на културни оператори, популяризиращи изгряващи таланти и насърчаващи представянето на европейска програма от културни и художествени произведения, повишаване на капацитета и обучения за професионалисти от аудиовизуалната индустрия, разработване на художествени, анимационни, документални, филми и видеоигри за европейското кино, телевизионните пазари и други платформи, разпространение и продажба на аудиовизуални произведения във и извън Европа, филмови фестивали, популяризиращи европейската кинематография, финансиране на международна копродукция на филми, развитие на публики с цел насърчаване на филмовата грамотност и поощряване на интереса към европейската кинематография посредством широк кръг от събития. По програма Творческа Европа могат да кандидатстват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“. Оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица. Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства. Подробна информация за Програмата можете да намерите на следния итернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/.