Променящите се тенденции на заетостта: как преходът към екологична, цифрова икономика ще окаже въздействие върху заетостта в Европа

Европа се нуждае от революция в уменията, придвижвайки се към нулеви нетни въглеродни емисии с помощта на цифровите технологии.

Работните места в Европа ще се променят бързо през следващите години, тъй като ЕС се стреми бързо да намали въглеродните емисии и същевременно да премине към икономика, ориентирана към цифровите технологии. Целта на ЕС е до 2030 г. емисиите на въглероден двуокис да намалеят с 55% в сравнение с нивата от 1990 г. Ако тази цел бъде постигната, Европа ще бъде първият неутрален по отношение на климата континент — заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, — като в нововъзникващите екологични отрасли има търсене на нови висококвалифицирани работни позиции, а същевременно в сектори като нефтената и газовата промишленост и селското стопанство ще има по-малко работна сила.

В същото време се осъществява и трети, демографски преход. Застаряващата работна сила не се замества със същия темп от по-млади работници, които понастоящем отделят повече години за образование, става видно от доклада за 2023 г. „Умения в преход: пътят към 2035 г.“ от Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop). Ето защо е важно да се повиши участието на средноквалифицираните работници, особено на жените, за да се запълнят свободните работни места.

„Това е повратен момент за Европа — пишат Юрген Зибел, изпълнителният директор на Cedefop, и Антонио Раниери, ръководителят на отдела за ПОО (професионално образование и обучение) и умения, в доклада „Умения в преход“. —  Разгръщащата се извънредна ситуация в областта на климата, цифровата революция, геополитическото напрежение и кризите, свързани с разходите за живот, поставят фундаментално предизвикателство пред икономическата и социалната структура на държавите, икономическите сектори и общностите.“ Те добавят: „Въпреки че става все по-трудно да се предвиди какви промени предстоят, все по-очевидно е, че решенията, които взимаме през настоящото десетилетие за прилагане на политиките, ще определят облика на бъдещето.“

Зибел и Раниери виждат недостиг на работна ръка и умения, особено в сектори като строителството, грижите и информационните технологии, както и недостиг на качествени работни места, които предлагат както достойни условия на труд, така и възможности за използване на уменията. Според тях обаче все още преквалификацията е слабо застъпена, въпреки нейния „огромен потенциал“.

Преминаване към екологосъобразна икономика

В доклада „Умения в преход“ се посочва, че разширяването на стратегиите за цифрови и „зелени“ работни места се очаква да доведе до растеж на някои отрасли, сред които възобновяемата енергия и производството, тъй като производството на продукти като полупроводници, редкоземни метали и медицински консумативи се доближава до мястото на употреба.

В доклада се посочва, че обучението в помощ на работниците в западащите сектори и региони ще бъде важно за подобряване на уменията за екологичния преход. Висококвалифицираните работници, например учените в областта на научноизследователската и развойната дейност, които изобретяват екологични решения, ще се нуждаят от подкрепата на техническите кадри, които ги прилагат.

Цифрови умения

Високотехнологичните работни места ще подкрепят по-устойчивата икономика. Cedefop прогнозира значителен ръст на броя на професионалистите в областта на ИКТ до 2035 г., въпреки очакването, че част от заетостта в областта на цифровите технологии ще намалее с въвеждането на повече автоматизация. Очаква се набирането на персонал да е предизвикателство както поради трудностите при повишаване на квалификацията на лицата, заемащи средни и ниски длъжности, от които сега се изисква да имат повече цифрови умения, така и поради факта, че недостатъчно млади хора притежават квалификацията, необходима за длъжностите с най-висока квалификация.

Дългосрочни решения

  • Дългосрочен план, обединяващ политиките в областта на образованието, обучението и пазара на труда, който инвестира в цифрови и STEM умения и насърчава ПОО.
  • Ангажиране и създаване на повече възможности за местните и националните работодатели и създатели на политики във връзка с цифровия и екологичния преход.
  • Прогнозиране на бъдещите нужди от умения и разбиране на съществуващия недостиг на умения.

Научете повече за посоката на развитие на заетостта в ЕС в Skills in Transition: the way to 2035 (Умения в преход: пътят към 2035 г.), доклад на Cedefop.

Връзки по темата:

Умения в преход: пътят към 2035 г.

Европейският зелен пакт

Планът за промишлеността в контекста на Зеления пакт на ЕС

Източник: EURES