Проучване на Евробарометър

Европейците считат изменението на климата за най – сериозния проблем пред който е изправен светът

Проблемите с глобалното затопляне, последващото го изменение на климата и замърсяване са идентифицирани като най – голямото предизвикателство за планетата земя. Ново проучване на Евробарометър, показва, че повече от девет от всеки десет души, участвали в проучването, считат изменението на климата за сериозен проблем, като почти осем от всеки десет души считат, че то представлява много сериозен проблем. Когато са били приканени да посочат най-сериозния проблем, пред който е изправен светът, над една четвърт от запитаните (29 %) са избрали някой от следните отговори: изменението на климата (18 %), влошаването на състоянието на природата (7 %) или здравословните проблеми, дължащи се на замърсяване (4 %).

 

Що се отнася до политическия отговор, 90 % от европейците са съгласни, че емисиите на парникови газове следва да бъдат сведени до минимум, като същевременно се компенсират оставащите емисии, за да стане ЕС неутрален по отношение на климата до 2050 г. Близо девет от всеки десет европейци считат, че е важно ЕС да определи амбициозни цели за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, като същият процент счита, че е важно ЕС да предостави подкрепа за подобряване на енергийната ефективност.

За повече информация посетете: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3156