Публична консултация по програма „Европа за гражданите“

Публична консултация по програма "Европа за гражданите"

Националният център за контакт по програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 г. обяви публична консултация за междинната оценка на програмата. Консултацията ще се проведе в срок до 10 април 2017 г. Нейната цел е да събере данни за изпълнението на проекти и дейности, финансирани по програмата в периода 2014-2016 г. и оцени тяхната релевантност, ефективност, съвместимост с поставените цели и добавената стойност.
Участието в публичната консултация ще даде възможност на всички заинтересовани страни да повлияят върху приоритетите на програмата през следващия програмен период.
Линк на проучването: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EFCMIDTERMSurvey2017

Източник: Национален център за контакт, Europe for Citizens Contact Point Bulgaria