Публикуван е проект на насоки за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО  ПРОЦЕДУРА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ" 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Целта на процедурата е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитиее на България за периода 2013-2025 г. Бенефициенти по процедурата са 28 общини на малки градове, а бюджетът възлиза на 207 млн.лева. Ще бъдат финансирани дейности за повишаване на енергийната ефективност за постигане на най-малко клас енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в обществените сгради (общински публични сгради, административни сгради на държавната и общинска администрация). Допустимите интервенции за жилищния сектор са върху еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи държавни или общински помощи, както и многофамилни жилищни сгради проектирани преди 26.04.1999 г. и върху многофамилни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение – еднопанелно жилищно строителство, пакетно-повдигнати плочи, едноплошен кофраж; пълзящ кофраж и разновидностите им.  Подаването и оценката на проектите ще става по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Общините могат да изпращат своите предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване и публикуваната документация в срок до 23.07.2015 г. на електронна поща:oprd@mrrb.government.bg

Проектът на Насоките за кандидатстване по процедура „BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони”можете да изтеглите тук.

За повече информация посетете интернет страницата на програмата: http://www.bgregio.eu/shemi/115/oprr–oprd–mrr.aspx