Европейски зелен пакт

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ 
 
Европейският зелен пакт е пътната карта на държавите от ЕС за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. Това ще стане като превърнем климатичните и екологичните предизвикателства във възможности във всички области на политиката и направим така, че преходът да е справедлив и приобщаващ за всички.  
Ето защо, Европейският съюз си постави следните амбициозни цели: 
  • до 2050 г. няма нетни емисии на парникови газове;
  • икономическият растеж не зависи от използването на ресурси;
  • никое лице или регион не са пренебрегнати.
Пактът предоставя план за действие за повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика, възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването. Целта е ЕС да бъде неутрален по отношение на климата през 2050 г.  За постигането на целта ще са необходими действия във всички сектори на нашата икономика, като:
  • инвестиране в екологосъобразни технологии;
  • подкрепа на иновациите в промишлеността;
  • въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт
  • декарбонизация на енергийния сектор
  • подобряване на енергийната ефективност на сградите
  • работа с международни партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб.
ЕС ще предостави също така финансова подкрепа и техническа помощ, за да помогне на най-силно засегнатите от прехода към екологосъобразна икономика. Това ще стане чрез механизма за справедлив преход. Той ще помогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони.