Таксономията на ЕС: Европейската комисия представя Допълнителен делегиран акт за климата

Европейската комисия представи Допълнителен делегиран акт за климата по Регламента за таксономията , отнасящ се до смекчаването на изменението на климата и адаптирането към това изменение и обхващащ определени дейности във връзка с природния газ и ядрената енергия. Колегиумът на членовете на Комисията постигна политическо съгласие по текста, който ще бъде официално приет, когато бъдат готови преводите на всички езици на ЕС.

Таксономията на ЕС е предназначена за насочване на частните инвестиции към дейностите, които са нужни за постигане на климатична неутралност. С класификацията по таксономията не се определя дали дадена технология ще бъде част от състава на енергийните източници на държавите членки, или не. Целта е да се засили преходът чрез намиране на всички възможни решения, така че да можем да изпълним климатичните си цели. Въз основа на научни становища и сегашния технически напредък Комисията смята, че частните инвестиции трябва да изиграят своята роля в дейностите във връзка с природния газ и ядрената енергия по време на прехода. Подбраните дейности в тази област са съобразени с климатичните и екологичните цели на ЕС и ще ни дадат възможност да ускорим преминаването от по-замърсяващи дейности, като производството на енергия от въглища, към по-неутрално по отношение на климата бъдеще въз основа предимно на възобновяеми енергийни източници.

В частност, с представения днес Допълнителен делегиран акт за климата се постига следното:

·       В таксономията на ЕС се въвеждат допълнителни икономически дейности от енергетиката. 

·       За предприятията се въвеждат специални изисквания за оповестяване по отношение на дейностите им в отраслите на природния газ и ядрената енергетика.

Източник: Европейска комисия