Влизат в сила нови правила за повишаване на киберсигурността на институциите на ЕС

Новият Регламент относно киберсигурността за определяне на мерки за високо общо ниво на киберсигурност в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС влезе в сила на 7 януари 2024 г.

С регламента се определят мерки за създаването на вътрешна рамка за управление, ръководство и контрол на рисковете за киберсигурността за всеки субект на Съюза и се създава нов Междуинституционален съвет по киберсигурност (МСК), който да наблюдава и подкрепя неговото прилагане от субектите на Съюза. Той предоставя разширен мандат на екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите, службите и агенциите на ЕС (CERT-EU) като център за разузнавателни данни за заплахи, обмен на информация и координация на реакцията при инциденти, централен консултативен орган и доставчик на услуги. В съответствие с мандата си CERT-EU се преименува на Служба за киберсигурност за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, но запазва краткото наименование „CERT-EU“.

Съгласно графика, определен в регламента, субектите на Съюза ще установят вътрешни процеси за управление на киберсигурността и постепенно ще въведат предвидените в регламента мерки за управление на риска.

Йоханес Хан, комисар по въпросите на бюджета и администрацията, заяви: “Тъй като киберзаплахите стават все по-разпространени, а кибератаkите — по-усъвършенствани, постигането на високо общо ниво на киберсигурност във всички субекти на Съюза е от първостепенно значение, за да се гарантира открита, ефикасна, сигурна и устойчива публична администрация на ЕС. Регламентът укрепва киберсигурността на субектите на Съюза и привежда администрацията на ЕС в съответствие със стандартите, наложени на държавите членки, като например Директивата за високи общи нива на киберсигурност в Съюза. Бързото приемане на регламента доказва ангажираността на ЕС с тези цели. Сега призовавам съзаконодателите бързо да започнат преговори за паралелния регламент относно информационната сигурност.”

Източник: Представителство на ЕК в България