Youth Wiki – онлайн платформа за младежки политики

Youth Wiki – онлайн платформа за младежки политики 
Youth wiki е европейска онлайн енциклопедия в областта на националните политики за младежта. Платформата е изчерпателна база данни с национални структури, политики и действия в подкрепа на младите хора. Тя обхваща осемте основни области на действие, посочени в стратегията на ЕС за младежта 2010-2018: образование и обучение, заетост и предприемачество, здравеопазване и благоденствие, участие, доброволчески дейности, социално приобщаване, младежта и света, творчество и култура. Младежката уики представя информация за младежката политика на европейските страни. Основната цел на Youth Wiki е да подкрепи основаното на доказателства европейско сътрудничество в областта на младежта. Това се постига чрез предоставяне на информация за националните политики в подкрепа на младите хора – по лесен и непрекъснато актуализиран начин – след приемането на обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта 2010-2018 г. ("Младежка стратегия на ЕС"). Общата цел е да подпомогне Европейската комисия и държавите-членки при вземането на решения, като предостави информация за състоянието на реформите и инициативите. Събирането на качествена информация позволява и обмен на информация и иновативни подходи и може да обоснове дейности за обучение на връстници. Понастоящем в Youth Wiki участват 27 държави. Съдържанието на Youth Wiki се оформя от политическите приоритети, установени от Европейската комисия и държавите-членки в рамките на европейското сътрудничество в областта на младежта. По-специално тя е разработена с оглед подкрепата на основните ангажименти на европейско равнище и развитието на политиките за областите на действие, определени в стратегията на ЕС за младежта. Информацията се предоставя и ежегодно се актуализира от националните кореспонденти (НК), определени от правителствата на всяка участваща държава. Той е по същество качествен и дава възможност за анализ на реформите и тенденциите в политическите насоки в участващите страни. Основният източник на информация се състои от официални документи, получени от националните органи от най-високо ниво в областта на младежта, т.е. органите, отговарящи за младежката политика във всяка страна. НК също така се позовават на проучвания, анализи или оценки, провеждани пряко от публичните органи или възложени на изследователски центрове, експерти, мозъчни тръстове и други подобни. Националните описания много рядко отчитат национални данни и статистически данни, тъй като те често се събират чрез специфични за отделните държави методологии, чиито резултати могат да бъдат разбрани само в национален контекст.
Източник: Европейска комисия