Законодателният акт за цифровите пазари е вече в сила

Новият регламент ще сложи край на нелоялните практики от страна на дружествата, които действат като контролиращи достъпа предприятия в икономиката на онлайн платформите. Той беше предложен от Комисията през декември 2020 г. и одобрен от Европейския парламент и Съвета през март 2022 г. — рекордно кратък срок.

В Акта за цифровите пазари се посочва кога големи онлайн платформи следва да бъдат определени за „контролиращи достъпа предприятия“. Това са цифрови платформи, които осигуряват важен портал, свързващ бизнес ползвателите и потребителите, и чиято силна позиция може да им позволи да определят правилата като частен играч и съответно да се превърнат в пречка в цифровата икономика. За да реши тези проблеми, Актът за цифровите пазари ще определи редица задължения, включително забрана на определено поведение на контролиращите достъпа предприятия. 

Определяне на контролиращите достъпа предприятия

Дружествата, предоставящи една или повече от т.нар. „основни платформени услуги“, изброени в Акта за цифровите пазари, се определят като контролиращи достъпа предприятия, ако отговарят на описаните по-долу изисквания. Тези услуги са: посреднически онлайн услуги, като например магазини за приложения, онлайн търсачки, онлайн социални мрежи, някои услуги за текстови съобщения, услугите на платформи за споделяне на видеоклипове, виртуални асистенти, уеб браузъри, компютърни услуги „в облак“, операционни системи, онлайн пазари и рекламни услуги.

Съществуват три основни критерия, за да може дадено дружество да попадне в обхвата на Акта за цифровите пазари:

  1. Размер, оказващ въздействие върху вътрешния пазар: когато дружеството постига определен годишен оборот в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и предоставя основна платформена услуга в поне три държави — членки на ЕС;
  2. Контрол, упражняван като важен портал за бизнес ползватели към крайни ползватели: когато дружеството предоставя основна платформена услуга на над 45 милиона активни крайни ползватели месечно, установени или намиращи се в ЕС, и на над 10 000 установени в ЕС активни бизнес ползватели годишно;
  3. Наложило се и трайно установено положение: в случай че дружеството е изпълнявало втория критерий през последните три години.

Повече информация относно процедурата за определяне на контролиращи достъпа предприятия можете да намерите в раздел „Въпроси и отговори“ относно Акта за цифровите пазари. 

Ясен списък „какво трябва и какво не трябва да се прави“

С Акта за цифровите пазари се установява списък на това какво трябва и какво не трябва да се прави, който контролиращите достъпа предприятия ще трябва да прилагат в ежедневните си операции, за да гарантират справедливи и отворени цифрови пазари. Тези задължения ще спомогнат за разкриването на възможности за дружествата да се конкурират на пазарите и да оспорват позицията на контролиращите достъпа предприятия на базата на качествата на своите продукти и услуги, като на дружествата се предоставя по-голямо пространство за иновации.

Когато контролиращо достъпа предприятие осъществява практики, като например облагодетелстване на собствените си услуги или възпрепятстване на бизнес ползвателите на неговите услуги да достигнат до потребителите, това може да попречи на конкуренцията, водейки до по-малко иновации, по-ниско качество и по-високи цени. Освен това, когато контролиращо достъпа предприятие има нелоялни практики, като например налагане на несправедливи условия за достъп до своя магазин за приложения или предотвратяване на инсталирането на приложения от други източници, има вероятност потребителите да плащат по-високи цени или дори да бъдат лишени от предимствата, които биха им донесли алтернативните услуги.

Следващи стъпки

С влизането в сила на Акта за цифровите пазари ще се премине към решаващата фаза на прилагането му, като той ще започне да се прилага след шест месеца, считано от 2 май 2023 г. След това, в срок от два месеца и най-късно до 3 юли 2023 г., потенциалните контролиращи достъпа предприятия ще трябва да уведомят Комисията за своите основни платформени услуги, ако достигнат праговете, установени с Акта за цифровите пазари.

След като получи пълното уведомление, Комисията ще разполага с 45 работни дни, за да направи оценка дали въпросното предприятие достига праговете и да го определи за контролиращо достъпа предприятие (за последното възможно подаване на уведомление — до 6 септември 2023 г.). След определянето им като контролиращи достъпа предприятия тези предприятия ще разполагат с шест месеца, за да спазят изискванията в Акта за цифровите пазари, или най-късно до 6 март 2024 г.

За да се подготви за прилагането на Акта за цифровите пазари, Комисията вече работи проактивно със заинтересованите страни от сектора с цел да гарантира ефективното спазване на новите правила. Освен това през следващите месеци Комисията ще организира редица технически семинари със заинтересовани страни, за да оцени мненията на трети страни относно изпълнението от страна на контролиращите достъпа предприятия на задълженията, произтичащи от Акта за цифровите пазари. Първият от тези семинари ще се проведе на 5 декември 2022 г. и ще се съсредоточи върху разпоредбата за отдаване на предимство на собствените продукти и услуги.

И накрая, Комисията работи също по регламент за изпълнение, който съдържа разпоредби относно процедурните аспекти на уведомлението. 

Контекст

Заедно с предложението относно Законодателния акт за цифровите услуги през декември 2020 г. Комисията предложи Акта за цифровите пазари, за да се справи с отрицателните последици от някои видове поведение на онлайн платформите, действащи като контролиращи достъпа предприятия в цифровата сфера на единния пазар на ЕС.

Актът за цифровите пазари ще се прилага чрез стабилна надзорна уредба, съгласно която Комисията ще бъде единственият правоприлагащ орган, в тясно сътрудничество с органите в държавите от ЕС. Комисията ще може да налага санкции и глоби в размер до 10 % от световния оборот на дадено дружество и до 20 % в случай на повторни нарушения. В случай на системни нарушения Комисията ще може също така да налага поведенчески или структурни корективни мерки, необходими за гарантиране на ефективното изпълнение на задълженията, включително забрана на по-нататъшни придобивания.

И накрая, Актът за цифровите пазари дава на Комисията правомощието да извършва проучвания на пазара, с които да се гарантира, че определените в регламента задължения са актуални предвид непрекъснатите промени на цифровите пазари.

Източник: Европейска комисия