Започва новият мандат на Европейският комитет на регионите

Започва новият мандат на Европейският комитет на регионите
Европа ще започне да се доближава до гражданите и ще се бори активно срещу обезлюдяването на по-бедните региони. Този политически сигнал беше даден от новоизбрания председател на Европейския комитет на регионите – Апостолос Цицикостас (ЕНП). Той е управител на регион Централна Македония в Гърция и ще ръководи асамблеята от местни и регионални власти на Европейския съюз за следващите две години и половина. По време на първото заседание на Комитета от новия петгодишен мандат (2020 – 2025), в Брюксел (11/02 – 13/02/2020) членовете му избраха също за първи заместник-председател Вашку Илидио Алвъш Кордейру — министър-председател на автономното правителство на Азорските острови, Португалия.
Kомитетът на регионите е консултативен орган, който представлява интересите на регионалните и местните органи в Европейския съюз и представя становища от тяхно име пред Съвета и Комисията. Той е съставен от представители на регионалното и местното управление на изборна длъжност, работещи за европейската интеграция и осигурява институционално представителство на всички териториални единици, региони, градове и общини в ЕС. Мисията му е да приобщава регионалните и местните органи в процеса на вземане на решения в Европа и по този начин да насърчава по-активното участие на гражданите. 
В изказването си пред 329-те членове на Комитета от всички държави — членки на ЕС, по време на 138-та и първа за годината пленарна сесия, новоизбраният председател Апостолос Цицикостас подчерта: „В качеството си на местни и регионални политици на изборни длъжности трябва да направим възможно Европейският съюз да достигне до сърцата на хората, които се чувстват пренебрегнати или забравени. Европа трябва да взема решения за подобряване на живота на гражданите възможно най-близо до тях. Трябва да накараме Европа да откликне на исканията на гражданите и да възстановим доверието им в нея. Европа трябва да докаже, че може да се вслуша и да се промени.“
Апостолос Цицикостас представи три основни приоритета за своя мандат:
„Първо, Европейският съюз трябва да служи на своите граждани и на мястото, където живеят — в техните села, градове и региони. Трябва да подкрепяме териториалното сближаване, иновациите, предприемачеството, но също така да намерим надеждни решения за управлението на миграцията въз основа на солидарност. Второ, регионите и градовете трябва да се съсредоточат върху разбирането и намирането на отговори на дълбоките промени в резултат на екологичната, цифровата и демографската революция. На трето място, трябва да укрепим европейската демокрация, като поставим регионите и градовете в нейния център, за да доближим Европа до гражданите ѝ.“ Апостолос Цицикостас подчерта  още, че: „Демографските промени засягат ежедневната ни работа и живота ни. Стотици хиляди малки и средни градове са застрашени от обезлюдяване. Трябва да организираме социални и здравни услуги, устойчивост на публичните финанси, справедливост на отношенията между поколения.“
Новоизбраният първи заместник-председател, Вашку Илидио Алвъш Кордейру, заяви: „Избирането ми потвърждава, че в тази институция всички региони и градове са от значение и следва да могат да играят активна роля в европейския проект, независимо от тяхната отдалеченост, размер или богатство. ЕС трябва да бъде двигател за постигане на изпълнено с обещания бъдеще и ние ще трябва да запретнем ръкави, за да могат всички региони и градове да участват. Тяхната роля е от решаващо значение, за да се помогне на ЕС да постигне целта си никой да не бъде изоставен. За преодоляването на предстоящите предизвикателства са необходими решителност и смелост. В качеството си на първи заместник-председател ще работя за това да се чува гласът на местните и регионалните власти.“
Българският представител в Комитета на Регионите е Таня Христова (кмет на Габрово). Тя е първият български член, избран на ръководна длъжност – председател на комисията SEDEC (една от шестте тематични комисии на КР – за социална политика, заетост, научни изследвания, образование и култура). 
Мариана Гомилева, Брюксел, 02/2020 г.