ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР ЗА ЕВРОПА?

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР ЗА ЕВРОПА?

Единният цифров пазар е една от областите на напредък, която може да осигури големи ползи за Европейския съюз. Разкриващ нови възможности за насърчаване на икономиката чрез електронна търговия и засилващ позициите на клиентите посредством електронното управление, той се превърна в един от основните приоритети на Европейската комисия.
Европейската комисия осъзна, че пазарните и административни услуги, разработени в рамките на цифровия пазар, стават повсеместни, като предлагат достъп до информация и съдържание по всяко време, навсякъде и с всякакви устройства.
Но независимо от бързия растеж на електронната търговия, повечето бизнес организации в Европа все още не правят достатъчно за единния цифров пазар. Данните сочат, че само 12 % от европейските търговци продават онлайн на потребители в други европейски страни,  докато три пъти повече (37 %) търгуват онлайн в своите собствени страни.
Различията в националното законодателство на държавите членки са сериозна пречка пред трансграничните продажби за четири от десет търговци, търгуващи онлайн в Европа (39 %). Ако се приложат еднакви правила за електронна търговия в ЕС, 57 % от бизнес организациите, активни в трансграничните онлайн продажби, е по-вероятно да започнат да търгуват с други държави членки на ЕС.
В допълнение към горепосоченото, само 59 % от европейците имат достъп до 4G мрежи. Европейските потребители все още нямат достъп до разнообразни продукти и по-добри цени. Само 15 % от тях купуват онлайн от други европейски страни, докато три пъти повече пазаруват онлайн в своите собствени страни. 
Друг проблем е слабото доверие на европейските потребители.  Само  38 % от европейците се доверяват на онлайн търговци от други европейски страни, а повече от 70 милиона потребители са се сблъскали поне  с един или с повече проблеми по отношение на най-популярните продукти в онлайн продажбите (музика, антивирусни програми, игри и облачни услуги) през последните 12 месеца.  В резултат на това, потребителите на онлайн продукти са изгубили между 9 и 11 милиарда евро.

КАКВО РЕШЕНИЕ ДАВА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ?
Комисията предложи две директиви – едната за дигитално съдържание, а другата за стоки. Те ще гарантират, че някои правила могат да бъдат приложени в целия Европейски съюз за онлайн продажби на стоки и услуги с дигитално съдържание.
Бизнесът ще може да доставя дигитално съдържание и да продава стоки на потребители в ЕС въз основа на едни и същи правила. Това ще увеличи сигурността и ще създаде ползотворна бизнес среда. Ще намали притесненията на потребителите и ще ги окуражи да купуват онлайн от други европейски страни.  Потребителите ще имат достъп до различни стоки на по-конкурентни цени.  Ще се ползват със специфични права, с висока степен на защита, когато се възползват от дигитално съдържание и купуват стоки онлайн. Някои от тези права са следните:
– ако дигиталното съдържание дава дефект, потребителят може да поиска компенсации;
– потребителят ще има право да прекрати дългосрочен договор;
– ако потребителят е получил съдържание или услуга в замяна на предоставяне на свои лични данни, нови правила ще бъдат приложени, посочващи, че доставчикът трябва да спре да използва личните данни, ако потребителят прекрати договора;
– ако потребителят изиска компенсация за купен дефектен продукт, той не трябва да доказва какъв е дефектът, който е открил, по време на покупката;
– задължението за уведомление отпада: потребителите няма да изгубят своите права, ако не информират продавача за дефекта в рамките на съответен период от време, както е такъв случаят в някои държави членки;
– малки дефекти: ако продавачът не може да поправи продукта, потребителят има право да прекрати договора и да поиска възстановяване на суми, дори и при малки дефекти.
– стоки втора употреба: ако се купуват употребявани стоки онлайн, потребителите ще имат възможността да упражнят своите права в рамките на период от две години, както е при новите стоки, вместо за едногодишен период, който в момента се прилага в някои страни от ЕС.
Как тези директиви влияят върху икономическото развитие?
Очакванията са, че поне 122 000 нови бизнес организации ще стартират онлайн продажби на други страни от Европейския съюз. Между 8 и 13 милиона допълнителни потребители ще започнат да купуват онлайн от други държави членки на Съюза. Европейският вътрешен продукт ще нарасне с 4 милиарда евро от сегашното си състояние, а увеличаването на конкуренцията ще намали цените за потребителите в рамките на ЕС.
Изследвания, възложени от Европейския парламент, показват значителния потенциал на цифровия единен пазар за намаляване на разходите и на бариерите в Европа за гражданите и предприятията, както и за превръщането на европейската икономика в по-екологосъобразна и по-социална. Значителна част от този потенциал в Европа може да бъде реализиран чрез разработването на електронно управление и свързаните с него услуги, като например електронно здравеопазване.

Източници:

Европейска комисия. Publication Office of the European Union. Luxembourg, 2016
Европейски парламент