header.jpg

Нови препоръки на Европейската комисия за икономическата политика на държавите членки на ЕС 

Европейската комисия изложи своите насоки за икономическата политика на всяка от държавите членки за следващите 12-18 месеца, като предложи своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2017. Еврозоната и ЕС продължават да поддържат стабилна икономика, но предизвикателствата тепърва продължават.С по-изявена проблематика са последиците от кризата (вкл. продължаващите неравенства), несигурността, която се дължи на външни фактори и ниския производствен прираст. Главно заради това Комисията приканва членуващите държави да се възползват от възможността да заздравят основите на своите икономики, чрез осъществяване на общите и социални приоритети, които са определени на европейско равнище: осигуряване на отговорни фискални политики, насърчаване на инвестициите и извършване на структурни реформи. На 2 юни 2017 г., по време на своето официално посещение в страната, заместник-председателят на Европейската комисия г-н Валдис Домбровски ще представи официално препоръките на Европейската комисия за България. Събитието, което се организира от Представителството на Европейската комисия в България, ще се състои на 2 юни 2017 г. от 09:00 ч., зала „Роял 3“, София Хотел Балкан. 

Източник: Европейска комисия


 

Как се прилага Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.?
 
Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС. В доклада специално  внимание се обръща  на инициативите, които са предприети от ЕС през 2016 г. за стабилизиране  на основните права.Той  разглежда метода , по който  правата са били прилагани на практика  в редица политики на ЕС и в държавите членки през 2016 г.
Вера Йоурова, която е  комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „Европейската комисия работи във всички области на правото на ЕС, за да защитава основните права в цяла Европа. Това включва защита на правата на децата, укрепване на правото на защита на личните данни, подобряване на правата на потребителите и гарантиране на основни условия също и за хората, които търсят убежище или мигрират. Трябва да продължим да гарантираме, че правата са реални за всички в Европа. Основните права трябва да се прилагат за всички.“
Докладът е публикуван на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59189 
 
Източник: Европейска комисия

Европейският парламент призовава страните от ЕС за спешно приемане на бежанци

Тази седмица Европейският парламент призова всички страни членки на Европейския съюз да изпълнят задълженията си да приемат лица, търсещи убежище, от Гърция и Италия. Въпреки споразумението за пренастаняване на 160 000 бежанци от Гърция и Италия до септември 2017г., членуващите държави са преместили само 11% (от (18 770 души до 16 май). Към момента единствено Финландия и Малта са държавите, които са на път да изпълнят поставените цели. По-голяма част от страните изостават от предвидените цели, четири държави са преместили изключително малък брой търсещи убежище, лица, а други дори все още не участват.

Парламентът призова държавите  членки да пристъпят към изпълнение на задълженията си и да дадат ход на преместването, като приоритетни ще са деца без семейства и други уязвими лица.
Евродепутатите предложиха  да се удължи срока за разпределение на бежанците до приемането на нов Дъблински регламент, тъй като Парламентът заяви, че дори страните членки не достигнат предварително поставените цели за  пренастаняване на бежанците до септември ще трябва да продължат да приемат отговарящите на условията, лица.
Според данни на ВКБООН до момента в Гърция са останали около 50 000 лица, търсещи убежище. В Италия през 2016 г. пристигнаха рекордните 181 436 души.

Допълнителна информация
На фона на острата миграционна и бежанска криза от лятото на 2015 г. ЕС прие две спешни решения за преместването на хиляди бежанци. 160 000 лица, търсещи убежище, които са с висок шанс да получат статут на бежанци, трябва да бъдат преместени до септември 2017 г. от Италия и Гърция в други държави членки, където да бъдат разгледани техните молби.

В последващо решение, прието от Съвета през септември 2016 г., на което Парламентът се противопостави, държавите членки се споразумяха 54 000 от тези 160 000 места да бъдат използвани за допускането на сирийски бежанци от Турция по силата на споразумението между ЕС и тази страна, а не за преместване на лица от Италия и Гърция.

Източник: Информационно бюро на ЕП


 

Нови стимули за работни места, растежа и инвестициите

От световната икономическа и финансова криза насам ЕС страда от ниски равнища на инвестициите. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за обръщане на тенденцията и за създаване на условия за икономическо възстановяване в Европа.

Налице са достатъчно средства и те трябва да бъдат мобилизирани навсякъде в ЕС в подкрепа на инвестициите. Няма един-единствен и лесен отговор, няма „копче за задвижване на растежа“, няма универсално приложимо решение.

Издигна се обещание в Европа отново да има работни места и растеж. С Плана за инвестиции се пристъпи към изпълнение на това обещание: само месец след встъпването си в длъжност Комисията „Юнкер“ разкри амбициозен план за мобилизиране на най- малко 315 милиарда евро инвестиции в срок от три години, без да се увеличава задлъжнялостта. Този план вече функционира и води до осезаеми резултати.

Институциите на ЕС, заедно с Европейската инвестиционна банка, която започна работа по въпроса в началото на 2015 г., работиха с безпрецедентни темпове и необходимото законодателство бе прието за по-малко от шест месеца. Регламентът за създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) влезе в сила през юли 2015 г. Девет държави членки вече заявиха намерението си да засилят капацитета на ЕФСИ. В повечето случаи това става посредством техните национални насърчителни банки: България (100 милиона евро), Германия (8 милиарда евро), Испания (1,5 милиарда евро), Франция (8 милиарда евро), Италия (8 милиарда евро), Люксембург (80 милиона евро), Словакия (400 милиона евро), Полша (8 милиарда евро), Обединено кралство (8,5 милиарда евро/6 милиарда паунда).

Идеята в основата на ЕФСИ е да се използват публични средства като гаранция и катализатор за стимулирането на частни инвестиции в реалната икономика, където те са най-потребни. Това ще послужи за мобилизиране на наличната висока ликвидност за подкрепа на стратегически проекти, които иначе не биха били финансирани, в области като научните изследвания и иновациите възобновяемата енергия, широколентовите мрежи и здравеопазването.

В случая не става дума само за големи инфраструктурни проекти: една четвърт от гаранциите, предоставени от ЕФСИ, ще бъдат използвани за финансирането на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация, които от началото на кризата изпитват затруднения при осигуряването на финансиране за своите дейности.

Какво представлява плана за инвестиции на Европа?

Планът за инвестиции е насочен към премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси. За постигането на тези цели в плана се предвиждат действия в три области:

o   мобилизиране на инвестиции в размер на най-малко 315 милиарда евро за три години

o   подпомагане на инвестициите в реалната икономика;

o   създаване на благоприятна среда за инвестициите

Действия в три области:

Мобилизиране на финансиране

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ръководи Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да се преодолеят настоящите пазарни дефекти, като се вземат мерки във връзка с пазарните пропуски и се мобилизират частни инвестиции. Фондът ще подкрепя стратегически инвестиции в ключови области, като инфраструктура, образование, изследвания и иновации, както и рисково финансиране за малки предприятия.

Подпомагане на инвестициите в реалната икономика

Нови възможности за: 

Институционалните инвеститори в ЕС и в чужбина;

Организаторите на проекти;

Малките и средните предприятия

За да извлекат максимална полза от възможностите по ЕФСИ, потенциалните получатели на средства могат да използват: Европейския портал за инвестиционни проекти — мястото за срещи онлайн между организатори на проекти от ЕС и инвеститори от цял свят и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси — порталът на Европа към подпомагането на инвестициите

Създаване на благоприятна среда за инвестиции

С цел подобряване на бизнес средата и условията за финансиране, планът за инвестиции ще включва постигане на напредък към цифров единен пазар, енергиен съюз и съюз на капиталовите пазари.

В подкрепа на своята програма за инвестиции, структурни реформи и бюджетна отговорност,Комисията представи през януари 2015 г. тълкувателно съобщение относно използването по най-целесъобразен начин нагъвкавостта, заложена в съществуващите правила на Пакта за стабилност и растеж.Като част от своите по-мащабни усилия за борба с безработицата, през май 2015 г. Комисията предложи, а законодателят на ЕС прие, да бъде изтеглено напредфинансиране в размер на 1 милиард евро с цел ускоряване на изпълнението на Инициативата за младежка заетост. С нейна подкрепа до 650 000 младежи в цяла Европа ще могат да намерят работа, места за чиракуване, стаж или възможност за продължаване на образованието. Комисията ще представи в кратки срокове препоръка занасърчаване на интеграцията на трайно безработните лица на пазара на труда.

Източник: Европейска комисия


 

Тази година отбелязваме 10 години България в Европейския съюз. Специално по този повод е разработен доклад от Центъра за либерални стратегии по поръчка на Информационното бюро на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България. Според Доклада, десетте години членство е най-успешният период в българската история. В него е отразено как европейската интеграция се отразява на развитието на България в сфери като политиката, икономиката, неправителствения сектор, медиите, образованието, културата, както и ефектите от външната политика на ЕС. Този анализ е изготвен на база сравнение на държави със сходни на България характеристики, които в момента не са член на ЕС. 
Докладът има и друга роля - отваря дискусии сред българското общество за важността на членството. Дкладът показва безспорните постижения на България, но и напомня, че всичко зависи от гражданите и тяхната активност, за да оказват влияние на институциите по отношение на важните структурни промени. Не на последното място напомня за общите ценности, които са сърцевината на европейския проект - свобода, солидарност, зачитане на човешките права. На база на тези ценности се гради успяващо общество. 
През тази знаметална година се предвиждат множество инициативи от всички европейски информационни мрежи, за отбелязване на годишнината. 

Статистика

Брой прегледи на статиите
115503