header.jpg
Напредъкът на България по Механизма за сътрудничество и проверка
По пътя на страната ни към Европа съществуваха препъни камъни като реформата на съдебната система и борбата с корупцията. Именно при присъединяването на България към семейството на Европейския съюз бе създаден и Механизмът за сътрудничество и проверка, чрез който Европейката комисия редовно да може да оценява напредъка на поетите ангажименти в областите на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.  Европейската комисия публикува наскоро най-новия си доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на тези ангажименти.  В този доклад се разглеждат конкретно постигнатият напредък по изпълнение на 17-те препоръки, отправени от Комисията в доклада по МСП от януари 2017 г. Заместник - председателят на ЕК заяви, че напредък има, но не по всички препоръки. В много области е необходима още работа. Той допълни, че очаква от българското правителство на напредне значително и да изпълни всички свои планирани реформи и избегне повече забавяния. неговото очакване е до края на мандата на текущата Комисия да се сложи край на Механизма за сътрудничество и проверка. В доклада от началото на годината бе направен пълен анализ на постигнатото през 10те години членство и бяха набелязани 17 стъпки, по които страната да се води, за да изпълни всички показатели от МСП. В насточщия доклад се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по тези препоръки. Трябва да се отбележи, че макар политическата несигурност да доведе до някои забавения в изпълнението на реформите в началото на годината, процесът на реформите се ускори от месец май насам. Предстои обаче да се видят окончателните резултати в области, изискващи законодателни реформи и действия от страна на правителството, като например борбата с корупцията. Докладът маркира също, че през тази година бяха осъществени важни промени и в съдебната система , по-специално избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет. Въздействието от тази стъпка следва да започне да се проявява през следващата година. Въпреки че Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен, тя остава на мнение, че при непрекъснати политически насоки и решимост за постигане на напредък в реформата България следва да може да изпълни оставащите препоръки и следователно да отговори задоволително на показателите по МСП в близко бъдеще. Комисията ще оцени напредъка отново към края на 2018 г. 
Източник: Европейска комисия

 
Социалното изключване на младите хора - проблем и част от Европейската младежка стратегия
Като се зачита цялостната отговорност на държавите-членки за политиката за младежта, стратегията на ЕС за младежта, договорена от министрите на ЕС, определя рамка за сътрудничество за периода 2010-2018 г. Тя има две основни цели: да се осигурят повече и равни възможности за младите хора в образованието и пазара на труда и да се насърчават младите хора да участват активно в обществото. Целите се постигат чрез двоен подход, който включва: специфични младежки инициативи, насочени към младите хора за насърчаване на неформалното обучение, участие, доброволчески дейности, работа с младежи, мобилност и информация и интегрираните междусекторни инициативи, които осигуряват въпроси, свързани с младежта, се вземат предвид при формулирането, прилагането и оценката на политиките и действията в други области със значително въздействие върху младите хора като образование, заетост или здраве и благополучие.
Младежката стратегия на ЕС предлага инициативи в осем области, една от които е социалното изключване на младите хора.
Каква е ролята на ЕС?
Социалното изключване и бедността сред младите хора се увеличиха по време на икономическата криза. Младежката стратегия на ЕС има за цел по-специално: Оползотворяване на пълния потенциал на младежката работа и младежките центрове като средство за включване; Насърчаване на междусекторния подход за справяне с изключването в области като образование, заетост и социално приобщаване; Подкрепа за развитието на междукултурното съзнание и борбата с предразсъдъците; Подпомагане на информация и образование за младите хора относно техните права; Решаване на проблемите с бездомността, жилищното настаняване и бедността; Насърчаване на достъпа до качествени услуги - напр. транспорт, електронното включване, здравеопазването и социалните услуги; Насърчаване на специфичната подкрепа за млади семейства.
Как се прави това?
Комисията подкрепя тези цели чрез:
Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, стартирала през 2010 г., предлага мерки за намаляване на броя на хората, живеещи в бедност или по друг начин социално маргинализирани в ЕС, с най-малко 20 милиона до 2020 г.
Европейският център за знания в областта на младежката политика (съвместно със Съвета на Европа) предоставя надеждна информация за условията на живот на младите хора.
Програмата "Еразъм +" и подкрепяните от нея дейности в областта на младежта.
Стратегията за включване и разнообразие очертава подкрепата и възможностите, които съществуват в програмата "Еразъм +" за младежта, когато става въпрос за включване на млади хора с по-малко възможности. Стратегията определя и целите, които трябва да бъдат постигнати, и определя групите, към които трябва да бъдат насочени.
Източник: Европейска комисия

Какво е Еразъм + Онлайн езикова подкрепа?
Еразъм + е програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014-2020 г. Тя предлага възможности за обучение, придобиване на професионален опит или доброволчестване в чужбина и една от стратегическите цели на Програмата е да укрепи езиковите умения и да подкрепи изучаването на езици. Ето защо Онлайн езиковата подкрепа (OLS) подкрепя езиковото обучение за участниците в мобилността "Еразъм +". OLS предлага на участниците да се включат в дейности за дългосрочна мобилност "Еразмус +" (Ключово действие 1), възможност да преценят уменията си на чужд език, който ще използват, за да учат, да работят или да доброволчестват в чужбина. Освен това избраните участници могат да следват онлайн езиков курс, за да подобрят компетентността си. Тъй като езиците са сърцевината на взаимното разбиране и общуване, е от съществено значение да се насърчи изучаването на езици за участниците в програмата "Еразмус +". Уастниците в мобилността ще имат възможност да им бъде направена оценка на езиковото ниво и да подобрят уменията си по чуждия език,  който ще използват, докато учат, работят или доброволчестват в чужбина. 
За повече информация: https://erasmusplusols.eu/

EYE2018 търси доброволци
ЕС предлага много възможности за доброволчестване и възможности за развитие на младите хора, студенти или не. По важно е да са енстусиазирани и мотивирани, да имат чувство за отговорност, да умеят да комуникират и работят в екип и да могат да говорят английски език. Новата възможност е за за Европейското младежко събитие, за което е необходимо доброволците да са на разположение през седмицата от 28 май до 4 юни 2018 г. и особено в дните на EYE, 1-2 юни 2018 г. Познаването на град Страсбург е предимство. Ролята на доброволците ше бъде да посрещат гостите, ръководителите и участниците в събитието; да помагат на участниците с информация за програмата на събитието или организационните / логистичните аспекти; да помагат на участниците да намерят своето място в лабиринта на сградите на Европейския парламент; да помагат на участниците да намерят отговор на своите въпроси или да решат проблемите си (или сами или като включат екипа на организацията); да се включат в малки секретарски мисии (например да подготвят съобщенията за EYE и да ги разпространяват наоколо; да управляват група доброволци (ако станат лидер на група). Разходите за транспорт и настаняване не могат да бъдат поети. Би било добре да са хора, които живеят или учат в / около Страсбург или които могат да покрият собствените си разходи. Това, което предлага тази възможност са: безплатна храна и освежителни напитки по време на събитието; тениска с марката на събитието; сертификат, подписан от Европейския парламент; много забавления; пристрастяване; опит, който е невъзможно да бъде забравен ... Формуляр за попълване на следния линк или пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Крайният срок за кандидатстване е 31 декември 2017 г.
Източник: Европейски парламент

Енергийната сигурност и ролята на Еврпейския съюз
С настъпването на новия зимен сезон все по-голямо внимание се отделя на темата за енергийните доставки, енергийната сигурност и ефективност, цените на енергията и предизвикателствата, пред които сме изправени в борбата за намаляване на потреблението и постигане на екосъобразност. Според енергийната стратегия на ЕК основните цели на Комисията са намаляването на потреблението на енергия, диверсификацията на източниците и доставчиците на енергия и подобряването на производството и на сътрудничеството между правителствата в ЕС. Ето защо цялостната енергийна политика на ЕС се съсредоточава в сигурност на доставките, конкуретноспособност и устойчивост. Европейският енергиен съюз е важен за изпълнението на поставените цели, тъй като гарантира, че Европа разполага със сигурна, достъпна и съобразена с климата енергия. По-разумното използване на енергията и борбата срещу изменението на климата представляват стимул за създаването на нови работни места и растеж и са инвестиция в бъдещето на Европа. Освен това благодарение на енергийния съюз Европа ще може да заема единна позиция по световни енергийни въпроси. Енергийният съюз се основава на съществуващата енергийна политика на ЕС, включително върху рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Специфичните краткосрочни цели на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2020 и 2030 са:
- цели за 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20 % спрямо равнищата от 1990 г.; 20 % от енергията да е от възобновяеми източници; подобряване на енергийната ефективност с 20 %.
- цели за 2030 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с 40 %; поне 27 % от енергията да е от възобновяеми източници; повишаване на енергийната ефективност с 27—30 %; 15 % електроенергийна междусистемна свързаност, т.е. 15 % от произвежданата в ЕС енергия да може да бъде транспортирана до други страни от Съюза.
Източник: Европейска комисия
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
168448