header.jpg
Нов портал на ЕС за оперативна съвместимост
 
Европейската комисия създаде портал за осигуряване на оперативна съвместимост, който ще съвмести приложения на държавите членки на ЕС за проследяване на контактите и предупреждение с цел борба срещу коронавируса.  Целта е да се прекъсне веригата на заразяване с коронавирус отвъд границите на държавите и спасяване на човешки животи. От вчера системата започна да функционира с първата серия национални приложения, които са свързани чрез тази услуга: Corona-Warn-App (Германия), COVID tracker (Ирландия) immuni (Италия). С портала могат да бъдат съвместими още 20 приложения, основаващи се на децентрализирани системи. Втората група приложения ще бъде свързана през следващата седмица.  След това се очаква към системата да се присъединят eRouška (Чехия), smitte stop (Дания), Apturi COVID (Латвия) и Radar Covid (Испания), а през ноември ще се включат и други приложения. Данни за участващите държави членки са публикувани на специална уебстраница.
Порталът осигурява безпрепятственото функциониране на приложенията отвъд националните границите. Това означава, че потребителите ще трябва да инсталират само едно приложение, дори когато пътуват в друга участваща европейска държава, и ще могат да се възползват от проследяването на контактите и получаването на предупреждения както в собствената си държава, така и в чужбина. Сървърът на портала позволява количеството на обменяните данни да бъде сведено до минимум. С изключение на произволните ключове порталът няма да обработва никаква друга информация, генерирана от приложенията: обменяната информация е псевдонимизирана, криптирана и се съхранява само докато е необходима за проследяване на инфекциите. Тя не позволява идентифицирането на отделни лица, нито проследяването на местоположението или движението на устройствата.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Европейска комисия

 
 
 

Нова енергийна политика на ЕС за изграждане на неутрална по отношение на климата Европа

Европейската комисия прие серия от предложения и доклади свързани с енергийната политика, които са от съществено значение за осъществяване на целите на Европейския зелен пакт, за постигане на неутралност по отношение на климата към 2050 г. и за реализиране на повишените амбиции за намаляване на парниковите газове към 2030 г.

Комисията публикува Стратегия за вълна на саниране с цел подобряване на енергийните характеристики на сградите. Идеята е най-малко да се удвои процента на саниране през следващите десет години, така че чрез него да се постигне по-висока енергийна и ресурсна ефективност. Така ще се подобри качеството на живот на хората, които живеят в сградите или ги използват, ще се намалят емисиите на парникови газове в Европа, ще се насърчи цифровизацията и ще се подобри повторната употреба и рециклирането на материалите. До 2030 г. е възможно да бъдат санирани 35 милиона сгради и да се създадат до 160 000 допълнителни екологсъобразни работни места в строителния сектор.

Беше също така представена стратегия за намаляване на емисиите на метан, който е вторият най-голям виновник за изменението на климата след въглеродния диоксид. В представената стратегия се съдържат мерки за намаляване на емисиите на метан в Европа и в останалите части на света. Тя включва законодателни и незаконодателни действия в енергетиката, селското стопанство и сектора на отпадъците.
Комисията прие и публикува също и Доклад за състоянието на енергийния съюз за 2020 г. и придружаващите го документи, включително и индивидуалните оценки на 27-те национални плана в областта на енергетиката и климата (НПЕК). В тях се анализират пътя и амбициите на всяка държава членка към текущите цели за климата и енергетиката за 2030 г.

Източник: Европейска комисия

Източник фотография: Европейска комисия 

Европейската комисия публикува доклад във връзка с върховенството на закона

Днес Комисията публикува първия си доклад относно върховенството на закона. Докладът включва информация от всяка държава членка и показва, че много държави имат високи стандарти в областта на върховенството на закона, но и че в ЕС съществуват сериозни предизвикателства в тази област. В него се отчитат и съществените промени, произтичащи от извънредните мерки, предприети от държавите членки във връзка с кризата, причинена от COVID-19.

Четири са основните стълбове, обхванати от доклада: 1) националните правосъдни системи; 2) уредбата за борба с корупцията; 3) плурализма и свободата на медиите; 4) други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите, които са от съществено значение за наличието на ефективна система на демократично управление.

Целта на Европейската комисия бе да предложи нов инструмент за превенция и да предизвика приобщаващ дебат за изграждане на култура на върховенството на закона в целия Европейски съюз. Очаква се държавите членки да проучат възможностите за преодоляване на предизвикателствата, за извличане на поуки от опита на другите страни и да се покаже как върховенството на закона можее да бъде укрепено при зачитане на националните конституционни системи и традиции.

Източник: Европейска комисия

Източник фотография: Европейска комисия


 

 

Европейската комисия прие преработени насоки за държавна помощ за търговия с емисии

Европейската комия прие преработени насоки за държавна помощ в контекста на системата на ЕС за търговия с емисии и на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове след 2021 г. Насоките ще влязат в сила на 1-ви януари 2021 г.  Инициативата е в съотвествие с Европейския зелен пакт, а целта е да се намали рискът от "изместване на въглеродни емисии". Често заради съществуването на този риск, предприятията преместват производството в държави извън ЕС с по-малко амбициозни политики в областта на климата, а това води до по-слаба икономическа активност в рамките на Европейския съюз. Освен това парниковите газове по света също не намаляват. Насоките, приети от Комисията, дават възможност на държавите членки да компенсират предприятията в рисковите сектори за част от по-високите цени на електроенергията, произтичащи от сигналите за цените на въглеродните емисии. В същото време, свръхкомпенсирането на предприятията би било в противоречие със сигналите за цените, създадени от СТЕ на ЕС, за да се насърчи икономически ефективната декарбонизация на икономиката, и би предизвикало неоправдани нарушения на конкуренцията в рамките на единния пазар.
Ето защо, помощта ще се насочва към сектори, които са изложени на риск от изместтване на въглеродни емисии, поради високите непреки разходи за емиси и тяхната силна зависимост от международната търговия.

През новия период ще се опреедли стабилен процент на компенсация от 75 % и ще бъдат изключени компенсациите за неефективни технологии. Компенсацията ще се обвърже с допълнителни усилия за декарбонизация от страна на засегнатите предприятия.

Източник: Европейска комисия

Източник фотография: Европейска комисия


 

НА ЖИВО: Първата реч за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

На 16 септември 2020 г. Урсула фон дер Лайен ще произнесе своята първа реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент. В нея тя ще представи своята визия за Европа и приоритетите за предстоящата година.
Речта и пленарният дебат в Европейският парламент ще се предават на живо и могат да се гледат от 10:00 ч. българско време с превод на български език по сателитния канал EbS (изберете от аудио менюто желания език) и на Фейсбук страницата на Представителството на Европейската комисия в България.

По традиция Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася пред Европейския парламент реч за състоянието на Съюза. В нея се прави равносметка на постиженията през изминалата година и се представят приоритетите за следващата година.
Председателят също така посочва как Комисията ще се справи с най-неотложните предизвикателства пред Европейския съюз и представя идеи за оформяне на бъдещето на ЕС.

#SOTEU

Източник: Европейска комисия


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
560535