header.jpg
Възможности за стаж - ЕК стартира програма за дигитални стажове - възможности за млади хора с интерес към киберсигурност
Успехът на Еразъм и неговите приемници, включително настоящата програма "Еразъм +", показва как ЕС може да бъде инструмент за разширяване на опита на студентите, както и за увеличаване на техните автобиографии. Това е особено важно днес, когато сме изправени пред радикална дигитална трансформация на нашето общество и икономика, която изисква обединяване на усилията за бързо приспособяване и завладяване на нови възможности. Цифровизацията е навсякъде и преобразува начина, по който работим, и уменията, от които се нуждаем, у дома и на работното място. Подкрепата от Еразъм + и ЕС за националните образователни политики може да играе важна роля тук. Неотдавнашните съобщения относно училищното развитие и отличното обучение за отличен старт в живота и за обновената програма на ЕС за висшето образование очертават планове за по-добро подпомагане на развитието на цифровите умения на учещите и учителите. Няколко примера:
Ще се разработи инструмент за самооценка на цифровия капацитет за училища и висши учебни заведения в ЕС. С него училищата могат на доброволна основа да се оценят на това, къде стоят, и да получат подкрепа за разработването и подобряването на ефективното използване на технологии за цифрово възраждане. Инструментът, наречен Selfie, ще започне да пилотира това лято.
За висшето образование ще бъде помогнато на висшите учебни заведения, персонала и студентите да въведат дигитални стратегии за обучение чрез модел за цифрова готовност, който също ще им позволи да използват пълноценно най-съвременните технологии, включително анализа на обучението. Ръководството за инициативи за отворено образование ще придружава модела.
Въпреки това, цифровите умения, както и всички други, не могат да се научат само в класната стая. Това трябва да се случи и чрез практики, например стажове. Първата стъпка в подпомагането на цифровите умения чрез стаж е пилотният проект "Хоризонт 2020", финансиран от "Хоризонт 2020", обявен в междинния преглед на цифровия единен пазар. Схемата от 10 млн. Евро ще предостави на студентите от всички дисциплини практически опит в области като киберсигурност, големи данни, квантова или изкуствена интелигентност, които са силно търсени от компании и организации. Студентите, които участват, получават средна сума от 500 EUR месечно за стаж от четири до пет месеца. Пилотната стажантска програма ще продължи от 2018 до 2020 г. и се очаква да подкрепи 5 000-6 000 студенти. Ако успее, тя може да бъде увеличена, за да достигне до много повече млади хора. В тази ера на цифровата трансформация работодателите, преподавателите и създателите на политики трябва да работят заедно със студентите, за да намерят прагматични решения, които да подготвят учащите за видовете работни места, които все още не съществуват и да свържат търсещите работа и работодателите по нови и новаторски начини. Пилотният проект за цифрова възможност добавя едно парче към многото, необходими за преодоляване на разликите в уменията. Компаниите, особено тези, които членуват в Коалицията за цифрови умения и работни места или са активни в "Хоризонт 2020" ще се възползват от възможността да приемат стажанти и да им дадат цифровите умения, които се търсят на пазара на труда.
Заедно можем да помогнем на европейците да развият цифрови умения и да продължат да оформят Европа положително.
Източник: Европейска комисия

Инициативата за младежка заетост 
Инициативата за младежка заетост е един от основните финансови ресурси на ЕС в подкрепа на изпълнението на схемите за гаранцията за младежта. Нейната цел е да бъдат подкрепени младите хора, живеещи в региони, в които младежката безработица през 2012 г. е надхвърляла 25 %.
Инициативата е насочена по-специално към младите хора, които не учат, не работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или такива, които не са се регистрирали като търсещи работа.
Така се гарантира, че в тези части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да получат целенасочена подкрепа.
Инициативата за младежка заетост по принцип подкрепя: чиракуване, стажове, намиране на работа, по-нататъшно образование за получаване на квалификация.
По линия на инициативата гаранция за младежта страните членки следва да въведат мерки, чрез които да гарантират, че младежите на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в срок от четири месеца от момента, в който напуснат училище или останат без работа.
Инициативата за младежка заетост е допълнение към други действия, предприети на национално равнище, по-специално действията, подпомагани по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), като целта е създаване или изпълнение на схеми за гаранция за младежта. Действията на ЕСФ не се ограничават до засегнатите лица, тъй като фондът помага за реформиране на институциите и услугите в сферата на заетостта, образованието и обучението.
Общият бюджет (за всички отговарящи на изискванията страни от ЕС) на инициативата за младежка заетост за периода 2014 — 2020 г. е 6,4 млрд. евро. Инициативата за младежка заетост се изпълнява в съответствие с правилата на ЕСФ. 3,2 млрд. евро от общия бюджет идват от специален бюджетен ред за младежка заетост, а останалите 3,2 млрд. евро са от ЕСФ. Средствата от ЕСФ се допълват със собствени финансови ресурси от страните членки, които отговарят на изискванията.
С оглед на това, че безработицата все още е много висока, на 14 септември 2016 г. Комисията предложи бюджетът на инициативата за младежка заетост да се увеличи от 6,4 млрд. евро на 8,4 млрд. евро. По този начин общите ресурси на инициативата за периода 2017 — 2020 г. ще нараснат с 2 млрд. евро, ако Съветът и Европейският парламент приемат предложението на Комисията.
Източник: Европейска комисия

Възможности за кариера в Европейската комисия
Отворена е регистрацията за 5-месечен платен стаж към Европейската комисия за периода март-юли 2018. Стъпките за кандидатсване трябва да се следват внимателно. Необходимо е да се регистрирате и да попълните он-лайн регистрационна форма. 
След като приключи периодът на кандидатстване, потенциалните кандидати ще преминат през първата фаза на предварителната селекция за Синята книга, т.е. оценка на заявленията. Кандидатите се оценяват анонимно във фазата на оценяване от двама различни оценители въз основа на следните критерии: Ниво на образование (задължителна е пълна университетска диплома с продължителност най-малко три години); Езиково ниво в един от трите работни / процедурни езика на Европейската комисия (английски, френски, немски), различни от вашия майчин (и) език (задължително); Езиково ниво на останалите европейски официални езици и / или на езици, които не са на ЕС, ако е приложимо; Значимост на професионалния опит, ако е приложимо; Международен профил - опит в пребиваването / работата в чужбина (мобилност); Мотивация и качество на разсъжденията; IT умения, организационни умения, публикации и редки области на обучение.
Ако успешно преминат първата фаза на предварителната селекция, кандидатите се приемат за втората фаза на предварителния подбор, т.е. проверка на оправдателните документи / проверка на допустимостта.
Краен срок за подаване на заявленията за участие: 31 август 2017
За повече подробности: https://ec.europa.eu/stages/home_en 

Възможности за професионални стажове в Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) предлага стажове за завършили Журналистика, Информационни технологги, Социални науки, Икономика, Право, Математика и др. Как да кандидатствате: след като открието подходяща свободна позиция се запознайте с критерийте за допустимост и подбор, преди да подадете зявлението си. Имайте предвид, че за всяка свободна позиция е отворена функционална пощенска кутия. ACER приема завления, изпратени само до съответната пощенска кутия.Не пропускайте крайният срок: 16 юли 2017.
Източник: http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx#table 

Свободна позиция в Европейската сметна палата
В Официалния вестник на ЕС от 16 юни е публикувано обявление за свободна длъжност асистент на ръководителя по сигурността (степен AD7-AD9) в Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
Европейската сметна палата (ЕСП) е институция на Европейския съюз, създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите на ЕС. В качеството си на външен одитор на ЕС тя допринася за подобряването на неговото финансовото управление и изпълнява функцията на независим пазител на финансовите интереси на гражданите.
ЕСП извършва одити, чрез които проверява как са получени и усвоени средствата на ЕС. Тя разглежда дали финансовите операции са правилно вписани и представени, дали са изпълнени редовно и законосъобразно и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно.
Сметната палата представя резултатите от извършените одити в ясни, актуални и обективни доклади. Тя също така изготвя становища по въпроси, свързани с финансовото управление на ЕС.
Асистентът на ръководителя по сигурността изпълнява своите функции под ръководството на директора, отговарящ за човешките ресурси, финансите и административното обслужване, и на ръководителя по сигурността. Асистентът следва да:
работи по всички въпроси, свързани с планирането на дейността на службата, и да координира текущите задачи;
подпомага ръководителя по сигурността при разработването и разписването на процедурите за сигурност и правилата за организация на службата;
допринася с експертните си познания за изготвянето на становища по отношение на инфраструктурата и оборудването за целите на сигурността;
следи за доброто изпълнение на задълженията на служителите по сигурността;
следи за планирането и последващите действия по отношение на обучението на персонала (обучения за придобиване на квалификация, преквалификация и т.н.);
участва в ръководството и/или управлението на обучения по стрелба;
отговаря за контрола на оборудването;
съдейства на ръководителя по сигурността по всички въпроси, свързани с противопожарната безопасност;
в общия случай, да поема отговорностите, възложени от ръководителя по сигурността;
замества ръководителя по сигурността в случаите на отсъствие.
Пълният текст на обявата: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2017_191_a_0001_bg_txt.pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
150709