Новини

Новини

В плана ”Юнкер” България ще участва със 100 млн. евро

В ПЛАНА ”ЮНКЕР” БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА СЪС 100 МЛН. ЕВРО

Министерство на финансите съобщи, че България ще осигури 100 млн. евро за подпомагане на проекти от Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ.

Фондът, който е основен елемент от т.нар. план "Юнкер" ще започне работа през септември. След одобрението на проектите, Българската банка за развитие ще ги съфинансира. Приоритетни са проектите, които имат голямо социално и икономическо значение и осигуряват нови работни места. Планът "Юнкер" (носещ името на председателя на ЕК Жан Клод Юнкер) предвижда инвестиции на 315 млрд. евро в икономиката на 28-те държави от ЕС в следващите три години. Юнкер представи плана си в края на 2014 година. На този етап ЕФСИ е финансиран единствено от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с 21 милиарда евро. Страните не са се включили пряко и предпочитат да се ангажират със съфинансиране на национални проекти. С плана "Юнкер" се цели да се насърчат частните предприемачи в ЕС и да им се помогне да инвестират в рискови проекти, които да раздвижат икономиката на Европа. На 24 юни 2015 г. Европейският парламент гласува Регламента за създаване на ЕФСИ. Фондът по план ще стартира работа до началото на септември и се очаква в следващите години да мобилизира допълнителни публични и частни инвестиции в Европа, в частност и в България, за осъществяването на проекти от голямо социално и икономическо значение, както и такива, насърчаващи създаването на работни места, с принос за растежа в дългосрочен план и повишаването на конкурентоспособността. Фондът ще допринесе също и за развитието на малки и средни предприятия, които са гръбнакът на всяка икономика.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Министерство на финансите: http://www.minfin.bg/bg/page/953

Източник (фотография): Европейска комисия http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm

Прочети повече »
Новини

Европейски младежки награди 2015

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ НАГРАДИ 2015 Европейските младежки награди (EYA) е общоевропейски конкурс, който цели да мотивира млади хора, предприемачи и иновативни стартиращи компании да изработват и

Прочети повече »
Новини

Програма „Творческа Европа“

ПРОГРАМА "ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА" Творческа Европа (Creative Europe) е новата рамкова програма на Европейската Комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии

Прочети повече »
Новини

Европейската комисия работи за опростяване на достъпа до структурните и инвестиционни фондове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАБОТИ ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО СТРУКТУРНИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Специална група за опростяване на административната процедура за достъп до петте европейски структурни и инвестиционни фонда ще бъде създадена от Европейската комисия. Това ще подпомогне намеренията на Комисията за по-добър контрол. Групата ще наблюдава и оценява до каква степен страните-членки са опростили достъпа до фондовете и тяхното използване.
Специален фокус ще бъде поставен върху пет приоритета: 1) Улесняване на достъпа до финансиране за МСП; 2) Намаляване на административните изисквания и пречки, включително при подбора на проектни предложения; 3) Използване на опростени правила за възстановяване на разходите; 4) Увеличаване на броя на процедурите on-line; 5) Анализ на изпълнението на проекти, инициирани и управлявани от местни общности.

Групата ще отправи предложения как да се подобри прилагането на опростените правила до 2020 г.

Източник: Европейска комисия

Прочети повече »
Новини

Познавате ли правата си?

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРАВАТА СИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН? От 01.01.2007г. България е пълноправен член на ЕС. В учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин

Прочети повече »
Новини

Инициативи „Европа 2020“

ИНИЦИАТИВИ "ЕВРОПА 2020" ЕС е разработил Стратегия за растеж „Европа 2020“. В нея ЕС си поставя пет цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното

Прочети повече »
Новини

РАБОТОДАТЕЛИ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност, независимо от вида на организацията ще могат да кандидатстват за откриване на нови работни места по европейска програма. На тези работни места могат да се наемат безработни и неактивни лица, които към датата на поканата, не са заети лица на пазара на труда. Схемата, която финансира тези проекти е «НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015», ОП „Развитие на човешките ресурси“. За кандидатите не се изисква съфинансиране с изключение на големите предприятия, за които минималното съфинансиране е в размер от  20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

Прочети повече »
Новини

ЕРАЗЪМ + ЗА МЛАДЕЖИ

Еврепейският съюз финансира мобилности за младежи, които им дават нови възможности за придобиване на опит в друга държава. Така младите хора могат да усъвършенстват езиците, които владеят, да опознаят културата и традициите на други държави от Европейския съюз и извън него, да придобият опит в проектната работа. Младежкият обмен предлага разнообразна програма, включваща семинари, упражнения, младежки работилници, дебати, ролеви игри и други. Мобилностите са насочени към младежи на възраст между 13 и 30 години и са с продължителност от 5 до 21 работни дни.

Прочети повече »